میزبانی باشکوه ایران از ورزشکاران آمریکایی

Shargh - - ورزش -

گشــایش حاصل از برجام و رفع تحریمها در حالی بــا اثرات مثبتــی در عرصههای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی همــراه بود کــه ورزش کشــور را تحتتأثیر خود قــرار داد و متحول کرد. طوری که میزبانی ایران از مســابقات بینالمللی رونق دوچندانی به خــود گرفت و وزرات ورزش و جوانــان دولت یازدهم، از تیر 94 تا پایان ســال ‪۶۵ ،9۵‬ رویداد را در ۲۰ رشته مختلف برگزار کرد. یکــی از مهمترین این رویدادهــا رقابتهای جام جهانی کشــتی آزاد در کرمانشاه بود. رقابتهایی با اهمیت و معتبر که تمام قدرتهای کشتی دنیا برای شرکت در آن اعلام آمادگي کردند.

اتحادیه جهانی کشــتی در شــرایطی میزبانی جــام جهانــی ۲۰۱7 را بــه فدراســیون کشــتی ایــران داد که فرمان تبعیضآمیــز دونالد ترامپ، رئیسجمهــور جدید آمریکا به یکباره این پیکارها را با چالــش مواجه کرد. آمریــکا در حالی ورود اتباع هفت کشــور مســلمان از جمله ایران را به خاک کشورش ممنوع کرد که وزارت امور خارجه ایران نیز اقدام به گرفتن تصمیمی مشابه در قبال آمریکاییها کرد. سیاستهای غیرمنطقی ترامپ به قدری واکنش مســئولان فدراســیون کشتی و کشــتیگیران آمریکا را برانگیخت که آنها را وادار به انتقــاد از او کــرد. اما در نهایت بــا نقض این قانون از ســوی قاضی فدرال آمریکا، وزارت امور خارجــه ایران بــا صدور روادید برای تیم کشــتی آمریکا در کرمانشــاه موافقت کــرد. دیگر میدان مهمی که ایــران میزبانی آن را پــس از توافقات ۱+۵ در ســطح جهانی به عهده داشت، مسابقات شــطرنج قهرمانی جهان بانوان بود که با حضور ۶۳ شــطرنجباز برتــر دنیا برگزار شــد. اتفاقی که برای نخســتین بــار در تاریخ ورزش زنان کشــور افتاد. گرچه برخی از رسانههای خارجی به خاطر داشتن حجاب اجباری بانوان در ایران تنشهایی را ایجاد کردند تا این میزبانی از کشــورمان گرفته شود، با پشــتیبانی همهجانبه فدراسیون جهانی شطرنج این میزبانی به ثمر رسید.

گرفتن مجوز برای بانوان بسکتبالیست

اتفاق مهــم دیگری کــه به تازگــي در حوزه ورزش بانــوان افتاد، گرفتن مجــوز حجاب برای بانوان بسکتبالیســت ایرانــی در میادین جهانی و آسیایی بود که در این دولت انجام شد.

در شــرایطی که ورزش کشــور از سالها قبل بــه دنبال گرفتن این مجوز بــود و آنطور که باید اقدام اساسی درباره آن انجام نشده بود، مسعود ســلطانیفر، وزیــر ورزش و جوانان، شــخصا با فدراسیون جهانی بسکتبال نامهنگاری و مذاکرات لازم را انجام داد تا بالاخره این طلســم ۳9ســاله شکسته شد.

تســهیل و بهبــود رونــد در اخــذ ویــزای ورزشــکاران، انجام تبادلات ارزی فدراسیونهای ورزشــی و تأمین هزینه اردوهــای تیمهای ایرانی در کشــورهای خارجی، واردات تجهیزات ورزشی و فراهمشدن شــرایط مذاکره با ســرمایهگذاران خارجی از دیگر دســتاوردهای دولت تدبیر و امید بوده که با دیپلماســی قوی ورزش کشــور پس از برجام به دست آمده است. در اواخر دولت دهم، کشــورهای غربی و آمریکا به دنبال محدودکردن قهرمانــان ایرانی بــراي حضــور در عرصههای بینالمللی بودند؛ درحالی که دولت تدبیر و امید حضور قهرمانان ایرانــی در این عرصهها را برای افزایش نشــاط و تقویت غرور ملی کشــور لازم و ضروری میدانســت. بر این اساس دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود وعده حل این مســئله را داد که سرانجام این وعده عملی شد. با این اقدام نهتنها این تهدید از سر ورزش کشور برداشته شد، بلکه در سایه دیپلماسی سیاسی ایران و تعامل با دنیا، دیپلماسی ورزشی نیز موفق عمل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.