ایران از قدرتهای ورزش معلولین دنیاست

Shargh - - ورزش -

شــرق:

فیلیــپ کریون، رئیــس کمیتــه بینالمللی پارالمپیــک IPC() بعدازظهــر دوشــنبه، در آخرین روز ســفرش به ایران، نشســتی خبری ترتیب داد تا پاسخگوی سؤالات خبرنگاران باشد.

سفر ششروزه کریون به تهران، شیراز و اصفهان آنقدر برایش لذتبخش بــوده که آن را به یکی از بهترین خاطرههای زندگیاش تبدیل کرده است.

او گفــت: «در ایران انرژی مثبــت فوقالعادهای بــرای ورزش معلولیــن وجــود دارد. مــن بعد از بازیهــای پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو فوقالعاده خســته شــده بودم؛ طوریکه پیش یک روانپزشک رفتم. او به من گفت، شما دچار افسردگی شدید شدهاید، اما، در جریان شش روز ســفری که به ایران داشتم باید بگویم که دوباره باتری من شارژ شد و حال روحیام خیلی خوب شده است. سفر به ایران یکی از بهترین و ماندگارتریــن خاطرات مــن بود».کریون که آخرین روزهای ریاستش بر این کمیته را سپری میکند، گفت میخواهد به رئیس بعدی IPC بگوید، حتما به ایران سفر کند، چراکه چیزهای زیادی میتواند از ایرانیها یاد بگیرد: «بدونشک ایران یکی از قدرتهای جهان است که در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو نیز در رده پانزدهم قرار گرفت. شــما ورزشــکاران بزرگی در رشتههایی مثل والیبال، تیرانــدازی و وزنهبرداری دارید و اینکه مدیریتــی در ورزش پارالمپیــک وجــود دارد که از بسیاری از کشــورها بهتر است. من به ریاست جدید IPC که از اوایل سپتامبر روی کار خواهد آمد توصیه میکنم که خیلی ســریع در دوران ریاســت خود به ایران سفر کند و ملاقاتی را با کمیته ملی پارالمپیک ایران داشته باشد. ما میتوانیم چیزهای زیادی را از ایران یاد بگیریم».اقدام پسندیدهای که کریون در این ســفر انجام داد، ملاقات با خانواده بهمن گلبارنژاد بود؛ دوچرخهســوار جانباز کشورمان که در المپیک ۲۰۱۶ ریو دچار ســانحه سختی شــد و از دنیا رفت: «بدترین خاطرهای که از ایران دارم، خبر فوت بهمن گلبارنژاد بود. واقعا لحظه وحشــتناکی از شــنیدن این حادثه داشــتم، اما وقتی که به شــیراز آمدم و با خانواده او دیدار کردم ایــن اتفاق تلخ به یک اتفاق مثبت برایم تبدیل شــد. وقتی برمــزار او حضور پیدا کردم احســاس بســیار خوبی به من دست داد. در ایران خانواده باارزش و اهمیت است و من بهخوبی ایــن ارزش و اهمیت را لمس کردهام ».کریون در این ملاقات بالاترین نشــان کمیته بینالمللی پارالمپیک را بــه خانــواده گلبارنــژاد اهــدا کــرد. او در ادامه صحبتهایش به معضل دوپینگ در این ورزش هم اشــاره کرد: «IPC باید مثل یــک پلیس عمل کند و بحــث آموزش مبارزه با دوپینــگ را جدیتر در نظر بگیــرد. دوپینگ با روح ورزش در تضاد اســت و ما باید بتوانیم بــا آموزشهایی که دراینباره میدهیم جنبــش پارالمپیک را از مســئله دوپینــگ دور نگه داریم البته باید بگویم پارالمپیک ایران گذشته خوبی را دربــاره مبارزه با دوپینگ دارد. اتفاقی که در زمینه دوپینگ در کشور روســیه رخ داد سبب شد این تیم نتواند در بازیهای پارالمپیــک ریو حضور پیدا کند، البتــه ما بایــد کمیتــه پارالمپیک روســیه را تعلیق میکردیم، اما چشمانداز و هدف این بود که با کمیته پارالمپیک روسیه همکاری کنیم تا ورزشکاران کشور روســیه بتوانند به ورزش بازگردنــد. به هر صورت ما باید نســبت به گذشــته آموزش خود را در زمینه دوپینــگ عمیقتر کنیــم. من خود یکــی از اعضای بنیاد سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( بودم و بحث آموزش و توسعه آموزش از سوی کمیتههای ملــی پارالمپیک را یــک موضوع مهــم میدانم.» کریون در پایان در پاســخ به اینکه آیــا در انتخابات جدید IPC شــرکت خواهید کرد، گفت : «اولین کاری کــه در 9 ســپتامبر انجام خواهم داد این اســت که بتوانم استراحت کنم. ضمن اینکه قانون IPC اجازه نمیدهد دوباره بهعنوان رئیس IPC انتخاب شوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.