آخرین شانس سرخ و سفیدها برای زندگی اروپایی

Shargh - - ورزش -

امشــب در ورزشــگاه «ویســنته کالدرون» شــهر مادرید، اتلتیکو از ســاعت۲۳:۱۵ به وقت تهران از همشــهریاش، رئالمادریــد پذیرایی میکنــد تا تکلیف دیگر فینالیســت رقابتهــای لیگقهرمانان اروپا هم مشــخص شــود؛ البته هتتریک کریــس رونالدو در دیــدار رفت تقریبا تکلیف را مشخص کرده و از همین حالا بسیاری از رسانههای اسپانیایی رأی به فینالیستشدن رئالمادرید دادهاند.

زیدان و تیمش با درخششــی کــه بعد از مرحلــه یکچهارم نهایی لیگقهرمانان اروپا داشــتهاند، بخت زیادی دارنــد تا برای دومین فصل پیاپی، طعم حضور در دیدار پایانی لیگقهرمانان اروپا را بچشــند؛ البته تجربه زیاد آنها هم کمک کرده تا روی کاغذ حداقل از رقیب همشــهری شــانس بیشــتری داشــته باشــند. این برای هفتمینبار پیاپی است که رئالیهــا در نیمهنهایی به میدان میروند و اگر هم فینالیســت شــوند، برای ســومینبار در چهار سال گذشته اســت که به این مهم رسیدهاند. بــازی رفت را هم کــه با اختلاف ســه گل بردهاند و تقریبــا غمی برای این دیدار ندارند. «شــاید جای دیگر غیرممکن وجود داشــته باشد ولی ما اتلتیکو هســتیم و هــرکاری میتوانیم انجام میدهیــم». این جمله را دیگو ســیمئونه، ســرمربی اتلتیکو میگوید تا نشان دهد تیمش هنوز روحیه جنگندگی را از دست نداده است. البته سایر بازیکنان این تیم هم چنین نظری دارند. ســائول یکی از بهترینهای اتلتیکو در این فصل هم میگوید: «رئالمادرید قبلا با همین رونالدو از ما چهار گل خورده است.»

این صحبتها در شــرایطی مطرح میشــود که همه آنها میدانند کار دشــواری دارند؛ اگرچــه اتلتیکوییها در دیدارهای اخیرشــان برابر رئالمادریــد تقریبا موفــق بودهاند ولی در لیگقهرمانــان اروپا این رویه کاملا برعکس بوده و رئال هربار مقابل همشــهریاش قرار گرفته موفق از زمین مســابقه خارج شده است. تنها باری که اتلتیکو توانسته رئال را در لیگقهرمانان ببرد مربوط به سالها پیش و بهطور دقیقتر مربوط به فصل ‪-۱9۵9 ۱9۵۸‬بوده اســت! یعنی زمانی که لیگقهرمانان به شکل کنونی برگزار نمیشــد. البته «ال اتلتی» با آمــار خوبی که دربازیهای خانگی لیگقهرمانان اروپا دارد میتواند امیدوار باشــد این بازی را ببرد ولی آیا بازی آنها آنقدر منقلب خواهد شــد کــه بتوانند رئالمادرید را با ســه گل اندوختــهاش از گردونه این جام کنار بزننــد؟ اتلتیکو در پنج بازی گذشــته که در خانه در یک مسابقه از لیگقهرمانان به میدان رفته، توانسته چهار برد و یک تساوی به دست بیاورد.

از همــه مهمتر اینکه آنها در این پنج بازی فقط یک گل خوردهاند که آن گل را ســردار آزمون، مهاجم ملیپوش کشورمان در ترکیب روستوف وارد دروازه اتلتیکــو کرده اســت. ضمن اینکه نبایــد از یک انگیزه دیگر اتلتیکوییها هم غافل شــد؛ این بازی آخرین دیداری اســت که آنها در لیگقهرمانان اروپا در «ویسنته کالدرون» برگزار میکنند و از فصل دیگر به ورزشگاه جدیدشان نقلمکان میکنند. بازیکنان این تیم نمیخواهند با خاطرهای تلخ از این ورزشــگاه بروند. البته اگر اتلتیکو انگیزه و نیاز به پیروزی دارد، کریستیانو رونالدو هم نیاز مبرم به گلزنی در این بازی دارد! کریس که در ســه بازی قبلی رئالمادرید در این رقابتها هشت گل زده، بــا زدن دو گل دیگر دراین تورنمنت، گوی ســبقت را از مســی میرباید و عنوان آقــای گلی لیگقهرمانــان این دوره را به خــودش اختصاص میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.