دوباره_ ایران

Shargh - - ورزش -

۶- در دهه گذشــته هشــت قطعنامه درباره برنامه هســتهای ایران ذیل فصل هفت منشــور ملل متحــد )و بــه بهانــه برنامههای توســعه فنــاوری هســتهای ایران و در عمل بــرای اعمال محدودیتهــای صنعتی، اقتصــادی، بانکداری، بیمــه و عملا هر نــوع انتقال فناوری( از ســوی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد یکی پس از دیگری تصویب شد. شــروع این زنجیره تحریمها از مــرداد ۱۳۸۵ )بــا تصویب قطعنامــه ۱۶9۵) بود و در ادامــه در دی ۱۳۸۵ )قطعنامه ۱7۳7،) فروردین ۱۳۸۶ )قطعنامه ۱747(، اســفند ۱۳۸۶ )قطعنامه ۱۸۰۳(، مهر ۱۳۸7 )قطعنامه ۱۸۳۵) و خــرداد ۱۳۸9 )قطعنامه ۱9۲9(، قطعنامههای تحریــم علیه ایــران مصوب شــد و دو قطعنامه ۱9۸4 و ۲۰49 بهترتیــب در خــرداد 9۰ و خــرداد 9۱ برای تمدید مأموریت یکساله پنل کارشناسی کمیتــه تحریمهــای ایــران به تصویــب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. درکل شش قطعنامه اصلــی و دو قطعنامــه تمدیــدی، یکــی بعد از دیگری به تصویب رسیدند. مذاکرات هستهای که خوشبختانه از مهرماه ۱۳9۲ از سوی وزیر محبوب امور خارجه دکتر «ظریــف» بهخوبی عملیاتی و هدایت شــد، مشارکت تخصصی ســازمان انرژی اتمی با هدایت دکتــر «صالحی» به توافق در ۲۳ تیر ۱۳94 در وین و درنهایت به تصویت قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲9 تیــر 94 برای لغــو یکجای تمام این تحریمهــای قبلــی بر پایــه برنامه جامــع اقدام مشــترک )برجام( انجامید. این موضــوع به باور نگارنده بزرگترین دستاورد تاریخ دیپلماسی ایران بــود و مایه افتخار جامعه علمــی و متخصصان ایــران. 7- اتخــاذ رویکــردی مــدرن براســاس بهرهگیری از دســتاوردهای علوم انســانی مدرن و شــناخت واقعبینانه و علمی از دســتاوردهای بشری در این علم نشــان داد که بر پایه نگاه علم روز در حقــوق و روابــط بینالملل و اســتفاده از نیروهای تخصصی و انتخاب رویکرد واقعبینانه و بــر پایه عقل و علم میتــوان منافع ملی را تأمین کرد. ۸- نــه خوشبینی مفــرط و غیرمنطقی که اوضاع و مشــکلات میتواند و باید با راهحلهای عوامفریبانه ناگهان رفع و رجوع شود و نه بدبینی مطلق و منفعلانــه، هیچکدام کمکــی به بهبود وضع موجود نمیکند. نیاز مهم نگاهی ســازنده، واقعبینانــه و امیدبخش اســت. اتفاقــا بالابردن ســطح توقعات در زمان همــه انتخابات مختلف است که غیرواقعبینانه و غیرعلمی است. این نگاه به ما فرصت واقعبینی نمیدهد. فرصتهایی که از دست رفته را نمیتوانیم در یک دولت بازسازی کنیم. فرصت همکاریهای علمی بینالمللی در جهت بهرهبــرداری برای منافع ملــی که عمدتا در یک دهه گذشــته )مثــلا با کشــورهای عضو اتحادیه اروپا( بهتدریج محدود و محدودتر شــده است، ناگهانی و یکشبه بازســازی نمیشوند. با فرصتهایــی که از رفع تحریمها به وجود میآید و با طراحی شــرایطی که بهتدریــج خودمان را از وابستگی به صادرات نفت و اعتیاد به ارز حاصل از آن خلاص میکنیم، فرصت را برای توســعهای پایدار و درازمدت و بر پایه بهرهگیری از انرژیهای نــو، اقتصــاد دانشبنیان و طراحی آینــده بر پایه نوآوری و خلاقیت نیروی انسانیمان باید غنیمت بشمریم. ما به آینده امید داریم. # دوباره_ایران

* استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.