بازتاب ممنوعالخروجی زهرانعمتی در رسانههای خارجی

Shargh - - ورزش -

ممنوعالخروجــی زهرا نعمتی، پرچمدار ایران در المپیک ریو ۲۰۱۶، در رسانههای معتبر ورزشی جهان بازتاب گستردهای داشت. به گزارش ایسنا، زهرا نعمتی، ورزشکار معلول تیروکمان ایران، در المپیک ریو ۲۰۱۶ پرچمدار کاروان ورزشــی ایران بود که توانســت در المپیــک و پارالمپیک حاضر باشــد. اعــلام ممنوعالخروجی این ورزشــکار از سوی همســرش، بازتاب گستردهای در رسانههای خارجی داشت. الموندوی اســپانیا در واکنش به این خبر نوشــت: ورزشــکار ایرانی که درخواست جدایی از همســرش را کــرده، با اقــدام عجیبی روبــهرو شــد؛ تاجاییکه همســرش عنــوان کرد اجازه نخواهد داد حتی برای رقابتهای ورزشــی از کشــور خارج شــود. این ورزشــکار ۳۲ساله در تیروکمان در رقابتهای پارالمپیک لندن به مدال طلا رســید و در رشته تیمی نیز مدال برنز را کسب کرد. سال گذشته اتفاق جالبی در کارنامه ورزشی او رخ داد و او توانست هم در رقابتهای المپیک و هم در مسابقات پارالمپیک شرکت کند. دیولت آلمــان نیز در بازتاب این خبر نوشــت: ورزشــکار پرافتخار ایرانــی به دلایل خانوادگی اجازه حضور در رقابتهای برونمرزی را ندارد. او در حالی که در رقابتهای پارالمپیک توانسته برای ایران مدال کســب کند، بنا به خواست همســرش نمیتواند در رقابتهای خارج از ایران حضور داشــته باشد. زهرا نعمتی که ورزش را با تکواندو شروع کرد، در ۱۸ســالگی تصادف بدی کرد که باعث شد نتواند دیگــر این ورزش را ادامه دهد و بههمینخاطر به رشــته تیروکمان روی آورد. پیش از این در ســال ۲۰۱۵ اتفاق مشابهی برای نیلوفر اردلان، خانم گل فوتبال ایران، رخ داد و او نتوانست در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.