بحران مسمومیت در قایقرانی

Shargh - - ورزش -

چند نفر از ملیپوشــان رویینگ ایران در اردوی مریوان دوباره با مســمومیت مواجه شــدهاند. به گزارش ایسنا، چند وقت پیش اعلام شد ملیپوشان رویینگ ایران به دلیل مســمومیت در بیمارســتان مریوان بستری شدهاند که مشخص شد این موضوع در تمام شــهر بوده؛ اما بهتازگی دوبــاره برخی از پاروزنان با مسمومیت مواجه شدهاند و نتوانستهاند تمرین کنند. گفته شده این مسمومیت غذایی بوده و ورزشــکارانی که از غــذای اردو خوردهاند با این مشکل مواجه شدهاند. رئیس فدراسیون قایقرانی ایران در گفتوگو با ایســنا، اعــلام کرد: به محض اینکه موضوع را متوجه شــدیم با مسئولان استان صحبت کردیم. مسئولان استان هم تأکید میکنند مشــکل از غذا نبــوده، اما رســتورانی کــه غذای ملیپوشــان را تأمین میکرد، تغییر دادیم تا غذای بهتری در اختیار ورزشــکاران قرار بگیرد. همچنین مســئول بهداشتی به رستوران رفته تا بهطور کامل همهچیز را بررســی کند. بههرحال ما این کارها را انجام دادیم تا مشــکل ورزشکارانمان حل شود. او در پاسخ به این سؤال که آیا اردوها در مریوان ادامه پیدا میکند؟ بیان کرد: شــاید برخی دوست داشته باشند در جای دیگر تمرین کنند، اما اکنون در ایران بهترین هوا را مریوان دارد. دریاچه این شــهر هم از نظر مسافت عالی است و بهترین فضا برای رویینگ در آنجا قرار دارد. اگر اردو در مریوان که استاندارد است برگزار نشــود، کجا برگزار شود؟ بااینحال ما در حال رایزنی هســتیم که اردو را به ارومیه منتقل کنیم؛ اما چون تیم باید در پشــت سد تمرین کنند، باید هماهنگی با برخی نهادها انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.