آدووکات برای سومینبار سرمربی لالههای نارنجی شد

Shargh - - ورزش -

دیــک آدووکات برای ســومینبار بــه نیمکت ســرمربیگری تیم ملی فوتبال هلند بازمیگردد تا امیــد صعود لالههای نارنجــی را به جام جهانی ۲۰۱۸ زنده نگه دارد. ســرمربی ســابق ساندرلند که ماه سپتامبر امسال 7۰ســاله میشود، یکی از مسنترین سرمربیان تیم ملی هلند است. او برای ســومینبار هدایت تیم فوتبال هلنــد را بر عهده گرفــت و رود گولیــت را بهعنــوان دســتیار خود انتخاب کرد. فدراســیون فوتبال هلند در نشست مطبوعاتــی صبح روز گذشــته، انتصاب آدووکات را تأیید کرد. آدووکات ســرمربی سابق ساندرلند و رنجرز است. او مسنترین سرمربی تیم ملی هلند است. گاس هیدینک در ۶۸سالگی در ژوئن ۲۰۱۵ بــه دلیل عملکــرد ضعیف خود از ســرمربیگری لالههای نارنجی برکنار شد. بعد از رفتن هیدینک، دنی بلیند جانشین او شد. بلیند نتوانست تیم هلند را به جام ملتهای اروپــا )یورو( ۲۰۱۶ ببرد و در ماه مارس امســال به دنبال شکست در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ برابر بلغارســتان، اخراج شــد. نارنجیپوشان در پنج مسابقه خود در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸، دو باخت داشــتهاند و بــا هفت امتیاز و شــش امتیاز کمتر از فرانســه صدرنشــین، در مکان چهارم جدول ایســتادهاند. ســوئد با ۱۰، بلغارستان 9، هلند با هفت، بلاروس بــا دو و لوکزامبورگ با یک امتیــاز، در مکانهای دوم تا ششم گروه قرار دارند. همچنین رود گولیت بهعنوان دســتیار ایــن مربی در تیــم ملی فوتبال هلند منصوب شــده و قرار است بهزودی کارشان را از سر بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.