جدایی فرکی از سایپا

Shargh - - ورزش -

مدیرعامل باشگاه سایپا اعلام کرد حسین فرکی اعلام کرده قصد مربیگری در فصل آینده را ندارد و بر این اساس، آنها قصد دارند گزینههای هدایت نارنجیپوشــان را بررسی کنند. به گزارش «ورزش ســه»، رضا درویش، مدیرعامل ســایپا که تیمش توانســت در هفته پایانی جــواز بقا در لیگ برتر را کســب کند، خبر از پایان همکاری حسین فرکی با باشــگاهش را داد و اعلام کرد بهزودی گزینههای مدنظر از سوی مسئولان بررسی و نیمکت این تیم به مربی آینده ســپرده خواهد شــد: «آقای فرکی بــه قصد اســتراحت از تیم جدا شــدهاند و قصد مربیگــری در هیچ تیمی را در لیگ هفدهم ندارند و باشگاه بهزودی با نظر مسئولان همه گزینههای احتمالی را بررسی میکنند».

او دراینباره که شایعاتی از مذاکره با علی دایی و امیر قلعهنویی برای حضور در این تیم شــنیده میشود نیز گفت: این مســئله که با آقای دایی و قلعه نوعی مذاکره کردهایم، صحت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.