پول بنرها از كجا آمد

Shargh - - سیاست -

درواقع اینها دیگر شــعبدهبازی نيســت؛ بلکه عدد اســت. خــب، آقایــان میگویند کــه تحریم برداشــته نشده، نشــان دهند که چگونه برداشته نشــده؟ ما نفت میفروشيم و پولش را میگيریم؛ اما در آن زمــان نفت میفروختيم و پولش را هم نمیتوانســتيم بگيریــم و مجبور بودیــم در برابر پولش، کالا بياوریم. آن هــم چه نفتی؟ نفتی که هر شــش ماه یک بار، 20 درصد از فروشــش کم میشد.

بعضی تحریمهای دیگر ازجمله تحریمهای دوجانبــه آمریکا برداشــته نشــده، هيچوقت هم کســی ادعا نکرد که تحریمهــای دوجانبه آمریکا و غيرهســتهای آمریکا و اتحادیه اروپا برداشــته میشــود؛ ضمن اینکــه ما همه ایــن تحریمها را غيرقانونی و ظالمانه میدانيم؛ اما در آن حوزهها بــه انتخاب مــا، مذاکــرهای صــورت نگرفت. ما انتخــاب کردیم که مذاکــره نکنيــم؛ یعنی نظام انتخاب کرد که مذاکره محدود به حوزه هستهای باشد. در حوزه هستهای مذاکره کردیم و در حوزه هستهای به تفاهم رســيدیم و در حوزه هستهای توانســتيم ضمن حفظ دســتاوردهای هستهای، تحریمها را هم برداریم. موضــوع مذاکره ما هم همين بود. البته آمریکا 38 ســال اســت که ایران را تحریــم میکند؛ اما قســمت اعظم تحریمهای آمریکا در هشــت ســال دولــت گذشــته اتفاق افتاده اســت. واقعا جالب اســت که دوستان ما که خودشــان در زمان مســئوليت خودشــان هم تحریمهای هستهای و هم سایر تحریمهای دیگر را به کشور تحميل کردند و کسانی که مسئول آن اتفاقات نابهنجار بودند، امروز ســؤال میکنند که چرا تحریمها برداشته نشده؟ چرا وقتی تحریمها تحميــل میشــد، ســاکت بودید و حتــی افتخار میکردید؟ چــرا فروش نفت به صورت رســمی و بــه وســيله وزارت نفت امروز از دید دوســتان «خامفروشــی» اســت؛ ولی آن روزهــا که برای همين «خامفروشــی» از دلالهایی که ميلياردها دلار سرمایه مردم را غارت کردند، استفاده میشد، کسی حرفی نمیزد؟

37 ســال بود برای خرید یــک هواپيما ناگزیر بودیم ســراغ شــرکتهایی برویم کــه هواپيمای مستعمل خودشــان و هواپيمایی را که دستکم پنج، شش ســال کار کرده بود، به ما میفروختند و بعد ما کســانی که این کار را میکردند، تشــویق میکردیم! اما حالا دوســتان ما ســه تا هواپيمای نو خریدنــد و به ایران آوردهاند و مردم ســوارش میشوند، براساس یک فضاسازی کاذب میگویند که این هواپيماها مرجوعیاند! برای اینکه هواپيما را خــارج از نوبت خریدند و رفتند نوبت دیگران را که قبا هواپيما سفارش داده بودند و به هر دليلی سفرشان را متوقف کرده بودند و هواپيما را نبرده بودند، ما برای اینکه بتوانيم سریعتر هواپيما را در اختيار مردم قرار دهيم و مردم استفاده کنند و این روند انشاءالله هرچه سریعتر به بار بنشيند و آثار و تبعات بينالمللی داشته باشد، - همان هواپيمای کاغذی در فضای انتخابات!- را وارد کشور کردیم و حالا دوستان تبليغات راه میاندازند که هواپيما مرجوعی اســت! خب، 37 ســال بود کــه ما در بهترین شــرایط هواپيمای پنج تا 10 سال کارکرده میخریدیم حالا هواپيمای نویی که 10 ساعت هم پرواز آزمایشــی انجام نداده، هواپيمای مرجوعی است؟ چرا عزت و سربلندی این مردم را که همه چيزمــان را به آنها مدیونيم، همانطور که رهبری و حضرت امــام فرمودند که این مردم ولینعمت ما هســتند، تحقير میکنيد؟ چرا هواپيمایی را که وارد کشــور شــده، میگویيد مرجوعــی؟ چرا این همه امکانات را که بــا مقاومت و اراده این مردم برای کشــور فراهم شده، اینطور برخورد میکنيد و تخطئه میکنيد و درواقع اميد و ســربلندی این مردم را زیر سؤال میبرید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.