دیدار اسحاق جهانگیری با مولوی عبدالحمید

Shargh - - سیاست -

معــا ون ا و ل رئيس جمهــوری صبح روز گذشته، با مولوی عبدالحميد، امامجمعــه اهــل سنت زاهدان دیدار کــرد. به گــزارش ایســنا، اســحاق جهانگيری در صفحه اینستاگرامش با اشــاره به این دیدار نوشــت :«همانطوری که بارها گفتهام، معتقدم هيچکس نمیتواند یک ایرانی را به دليل اینکه از مذهب دیگری اســت یا قوميت دیگری است، از حقوقش محروم کند. از نظر اجتماعی اقوام باید در همه جای ایران احساس همبستگی و انسجام کنند. کــرد و بلــوچ و آذری و لر و ترکمــن و عرب و فارس، شــيعه و سنی، همه یکی هستيم. همه برای ایرانيم. در ایــران تنوع قومی وجود دارد. باید بپذیریم که این تنوع قومی تهدید نيست. هيچ قومی از دیگری ایرانیتر نيســت». شيخالاســام مولوی عبدالحميد، یکشــنبه گذشــته با حمایــت از حســن روحانی در انتخابات 29 اردیبهشــت، اظهار اميــدواری کرده بود که او رأی دوباره اکثریت اهل سنت و شيعه در سطح کشــور را کسب کند.او پيش از این نيز در انتخابات 92 از روحانی حمایت کرده و گفتــه بود: «دکتر روحانی با داشــتن حداقل 6.5 ميليون آرای واجدین شــرایط رأیدادن در بين اهل ســنت و با احتساب آرای بالای برادران مسلمان اهل تشيع، قطعا برنده نشاطآور این دوره ریاستجمهوری خواهند بود و من نيز توصيهام بههمه مؤمنان و مسلمين ایران همين است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.