تکذیب ادعای میرسلیم از سوی وزارت دفاع

Shargh - - سیاست -

ایســنا: وزارت دفاع و پشــتيبانی نيروهای مسلح ادعــای «ميرســليم»، کاندیــدای دوازدهميــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری مبنی بر اینکه «آقایان در مذاکرات کم آورده بودند؛ بههميندليل خواستند که آزمایش موشــکی انجام شــود، اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسيد » را تکذیب کرد. در اطاعيه این وزارتخانه آمده است: ادعای این نامزد انتخابات ریاستجمهوری نادرست و آزمایشات موشکی جمهوری اسامی ایران طبق برنامههای مشخص و از پيش تعيينشده انجام میشود و ارتباطی به اینگونه امور ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.