حمایت بیش از 100 پژوهشگر از روحانی

Shargh - - سیاست -

بیش از صد پژوهشگر علوم انسانی در خارج از ایران با امضای نامهای دلایل حمایت خود از حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ را اعلام کردند. در بخشی از این نامه آمده است:

مــا پژوهشــگران حــوزه علــوم انســانی بهعنوان شهروندان مسئول بر آن هستیم تا نظرهای خود را درباره ایــن انتخابات و راهی که چهار ســال پیش برگزیدیم، با شــما هممیهنان آگاه و مســئول در میــان بگذاریم. با تکیه بــر آموختههایمان و مطالعــه و پژوهش بر روی وضعیــت اقتصادی، سیاســی، اجتماعــی، و فرهنگی کشــورها و جوامــع مختلف در کنار تجربــه تحصیل و زندگی در خارج از ایران، ما به این باور رســیدهایم که با تمام کمبودها و کاســتیها و با توجه به تمام تنگناهای پیشروی، یگانه راهبرد مؤثر در ساختن ایران، اصلاحات سیاســی و اقتصادی گامبهگام است. ما بر این باوریم که انتخاب دکتر حسن روحانی در انتخابات ۹۶، کشور را در مسیر اصلاحات نگه خواهد داشت، و ادامه برنامههای دولت دکتر روحانی کشــور را گامبهگام و امیدوارانه در مسیر توسعه سیاســی و اقتصادی به پیش خواهد برد. ما از دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید حمایت میکنیم چــون این دولت را مدافع حقوق شــهروندی میدانیم. بــا لحاظکــردن تجربه ســایر کشــورها و پژوهشهای موجــود در زمینه توســعه حقوق فــردی و گروهی، ما راهی سخت تا رسیدن به وضعیت ایدهآل برای تمامی ایرانیان در این حوزه پیشرو داریم. بااینوجود، گامهای ابتدایی برداشــته شده و اقداماتی انجام شده که ما را به بهبود حقوق شــهروندی در دولت دوم روحانی امیدوار میکند. ما همچنین بر این باوریم که لازمه هر سیاســت اقتصادی موفق و توســعه اقتصادی پایــدار در داخل، اتخاذ یک سیاســت خارجی تنــشزدا و گفتوگومحور است. سیاســت خارجی سردرگم، آشفته، ماجراجویانه، بیتجربه، و ناآشــنا به قوانین و هنجارهای بینالمللی، مشابه آنچه که در دولت محمود احمدینژاد شاهدش بودیم، با ایجاد بیاعتمادی نسبت به فضای کسبوکار در داخل کشور و افزایش تهدیدهای خارجی، برنامههای اقتصادی در داخل را با شکســت مواجــه میکند. تیم سیاست خارجی حسن روحانی با تکیه بر آرای مردم در انتخابات سال ۹2 و شایستگی، تجربه، و دانش اعضای آن، تحــت هدایت دکتــر ظریف، یکی از ســختترین و پیچیدهترین مذاکرات چندجانبه تاریخ روابط بینالملل را به ثمر رساند. ما امیدواریم ثبات و آرامش داخلی، خروج از انــزوای بینالمللی، و بهبود وجهــه ایران در جوامع بینالمللی ادامه یابند.

بهعــلاوه، ما با توجه به تجربه موفق دولت روحانی در چهار ســال گذشته در کنترل تورم و کاهش نوسانات بازارهــای داخلی که اولیــن گام برای خــروج از رکود تورمی و بازگرداندن کشــور در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی است، رأی به روحانی را عقلانی و قابلدفاع میدانیــم. ما دانشــجویان و پژوهشــگران حوزه علوم انســانی اگرچه هزارانکیلومتر دور از وطن هستیم، ولی همچون دیگر فرزندان ایران، دلنگران خاکی هستیم که هنوز محل زندگی پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستان، و در یک کلام خانه ماست. ما با دلی نگران ولی پر از امید در کنار شما مردم، همراه و همدل آرزومندیم که از فرصت انتخابات بهترین بهره را برای اعتلای کشورمان ببریم.

در امتداد راهی که چهار سال پیش آغاز کردهایم، رأی میدهیم به حسن روحانی، رأی میدهیم برای ایران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.