واسه کشور شما خواستگارایی اومدن

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

واســه کشــور شــما... واســه کشــور مــا... خواستگارایی اومدن... همشون با شعارها، همشون با شعارها، دسته به دسته اومدن اون یکی سرداره و با کارانه اومده! این یکی رئیسه و با صدتا مرئوس اومده! شما بگین شما بگین توی این خواستگارا کی میشه پرزیدنت ایشالا توی این خواستگارا کی میشه پرزیدنت ایشالا توی این خواستگارا کی میشه پرزیدنت ایشالا توی این خواستگارا کی میشه پرزیدنت ایشالا یکیشون تاجره و یکی دیگهشون حجره داره! این یکی درِ خونه بازه، همیشه سفره داره! یکیشون عینکش دودیه و زلفاي نازی داره! این یکی دکتره و فکرهای بازی داره! یکیشون خیلی خوبه، یکیشون خیلی خوبه همگی بگین ماشــالا ... ماشــالا... خدا قســمت بکنه... خدا قسمت بکنه برای شما ایشالا... ایشالا رئیسجمهور ما باید پاکباخته باشــه... عاشقونه دل رو باخته باشه واســه مردم دلنازک ما بیست، سی میلیونی رأی اندوخته باشه واسه کشور شما... واسه کشور ما... خواستگارایی اومدن... این یکی بودجه داره بلده بودجهها رو خرج کنه! اون یکی نمیتونه دوتا پیچ رو درست پرچ کنه! یکیشون دکتره و یکی دیگهشون مهندسه این یکی استاد جبر و حساب و هندسه یکیشون تو کار ماست و یکیشون تو کار ما ميذاره! یکیشون از راه دور فردا قراره برسه یکیشــون جهانگیــره و وقتــی میخنــده خیلی بانمکه! اونیکی باحاله و خیلی احوالاتش روحانیه! رئیسجمهور ما باید پاکباخته باشــه... عاشقونه دل رو باخته باشه واســه مردم دلنازک ما بیست، سی میلیونی رأی اندوخته باشه شما بگین شما بگین توی این خواستگارا کی میشه پرزیدنت ایشالا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.