مازيار خسروي علي ايوبي

Shargh - - سیاست -

اســحاق جهانگيری كه در دو جمعه گذشته، دو مناظره پرشور با رقبای خود پشت سر گذاشته است، سه روز قبل از مناظره ســوم ميزبان ما در دفتر كارش بود. وارد اتاق كه میشــود حال و احوالی میكند و به شوخی میگوید این روزها بازار شــما روزنامهنگاران خوب داغ است. روبهروی ما كه مینشيند و اینبار جدی میگوید خودم هم این روزها باید در دو جا كار كنم؛ هم كارهای اجرائی دولت هســت و هم باید برای انتخابات تلاش كنم. خستگی اما در چهرهاش دیده نمیشــود و در تمام مدت مصاحبه لبخندش را حفظ میكند. جهانگيری در این مصاحبه از آخرین روز ثبتنام ریاســتجمهوری و دلایل آمدنش به ميدان رقابت میگوید و خاطرات دوران مدیریتش. از تاكتيكش در مناظره ســوم و همچنين اميد به حل مســائل اصلاحطلبان. به سؤالات كه پاسخ میدهد، به اصرار قبول میكند كه روی پلههای نهاد ریاســتجمهوری عكس بيندازد، با شــوخی و خنده به عكاس میگوید چون میخواهم رئيسجمهور شوم وقتی از پلهها بالا میآیم عكس بينداز. در ادامه این گفتوگو را میخوانيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.