آزادشهر علیه چهار سال بد

Shargh - - سیاست -

محمــد حاجیحیــدری:

«ایرانشــهر آزادشــهر»... رئیسجمهــور برای دیدار با معدنچیان به گلســتان رفت، اما معدنچیان عزادار و داغدار به جای استقبال از او، اعتراض کردند. خبر اعتراض معدنچیان خیلی زود در شــبکههای اجتماعــی پیچید. خبــری که با خبر ســیما از این دیدار بسیار متفاوت بود. شدیدتر و صریحتر از این نمیشد از یک رئیسجمهور که «چهار ســال» پیش از مــردم مازنــدران رأی گرفت و دیگر پیدایش نشد، استقبال کرد. معدنچیان «آزادشهر» در یک رویارویی کمسابقه با رئیسجمهور که خیلی دیر به یاد مردم افتــاد، صحنههایی تکاندهنده را خلق کردند. هیچکس از دیــدن این صحنهها که نمایانگر عمق فاجعه در زندگی این معدنچیان و تحقق وعده «بدان که دهان تو خرد خواهد شــد» مجری مراسم روز کارگــر در حضــور رئیسجمهور بود، خرســند نمیشود؛ در این وانفسا، هرکس به فکر فرو میرود کــه این دولت در طول تنها «چهار ســال» چه کرده اســت و اگر کشــور با همینها، «چهار ســال» دیگر ادامه دهد، چه خواهد شــد؟ ... معمــولا تغییرات بزرگ و درست و حسابی بسیار پیچیده هستند، بدین معنا که رویارویی با بحرانهای ناشــی از آنها منوط به حل شبکهای از مسائل است. دلیل این پیچیدگی هم آن اســت که معمولا، عوامل بسیار متعددی در تغییرات دخیل هستند و همچنین، اینکه مؤلفههای متعددی را برای ســیر موفقیتآمیز تغییرات باید در نظر گرفت... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.