مهندسی

Shargh - - كتابِ -

در آســتانه نمایشــگاه کتاب سیاُم نشر نی ســه کتاب در زمینه ادبیات قدیم فارســی منتشر کرده است. دو جلد درباره حافظ با عنوان «در پی آن آشنا» تالیف ســیرمحمد راســتگو و کتابی در زمینه تاریخ و ادبیات ایران با عنوان «شــاهنامه فردوســی » تالیــف محمد دهقانــی. دفتر نخســتِ «در پی آن آشــنا » با عنوان «مهندسی سخن در ســرودههای حافظ» چنانکه مؤلف در مقدمه آورده است ماحصل گزارش برخی دید و دریافتها و نظر و نگرها و پنداشت و برداشتهایی است که مؤلف در چندین سال سروکلهزدن با «ابررندِ روزگار» به آن دست یافته است. این دفتر شامل سه گفتار در زمینه حافظپژوهشی است و «به زبان درستتر درباره زبانِ حافظ، زبان بلاغی و هنری او و در پی بازنمایی برخی از شیوه و شگردها و طرح و ترفندهای هنری که چنین زبان و بیان و بلاغتی را رهاورد داشته است و از آنجــا که زبان بهویژه زبانِ هنری و بلاغی با ذهن و ضمیر و بینش و باور آدمی پیوندی بسیار استوار دارد، ناگزیر گاهگاه و جایجای به برخی از بینش و باورهای حافظ نیز نگاهی گذرا و حاشــیهای داشــتهایم ...» بخش دوم ، «آشنایان بیگانه » پژوهشی واژهشناختی و معنیشــناختی و ریشهشناختی است درباره شماری از واژگان دیوان حافظ، که در زبان و زمان او معنی و کاربردی داشــتهاند جز آنچه امروزه در زبان و زمان ما دارند. در چکیده کتاب نیز چنین آمده اســت: «میدانیم که زبان در گذر زمان دگرگونیهــای گوناگونی میپذیرد. یکی از این دگرگونیها این است که برخی از واژگان بیآنکه خودِ آنها از میان بروند، دگرگونی معنایی مییابند و در همین معنی تازه چنان جا ميافتند که معنی پیشین یکسره فراموش میشود و گویشوران آن را در سرودهها یا نوشتههای پیشینیان میبینند چهبسا فریب میخورند و آنها را به همان معنی تازه میگیرند و به بیراهه میافتند. از اینجاست که استاد احمد سمیعیگیلانی آنها را واژههای فریبکار نامیده است و در اینجا آشــنایان بیگانه نام گرفتهاند.» «شاهنامه فردوسی»، هشتمین جلد از مجموعه «تاریخ و ادبیات ایران» است که به قلم محمد دهقانی منتشر میشود. از این مجموعه پیشتر، کتابهای «محمدبنزکریای رازی»، «رودکی، پدر شــعر فارســی »، «شــاهنامه ابومنصوری »، تاریخ بلعمی »، «دقیقی» و «ترجمه تفسیر طبری» به چاپ رسیده است. این مجموعه چنانکه در مقدمه آمده است، صرفا تاریخ و ادبیات ایران پس از اسلام را دربر میگیرد و میکوشد تاریخ ادبی ایران را در پیوند با تاریخ عمومی جهان ببیند و به تحولات فکری و فرهنگی کشــورها و اقلیمهایی هم که به نحوی با ایرانیان در ارتباط بودهاند اشاره کند و به این ترتیب گســترهای روشنتر برای مقایسه تاریخ و ادبیات ایران و جهان پدید آورد. دهقانی مقدمه خود را با دورانی که فردوســی در آن زاده شد؛ زمانی که «دولت قدرتمند ســامانی دستخوش ضعف و پریشانی شــده بود » آغاز میکند و بعد تصویری از اوضاع و احوال طوس در دوره فردوســی بهدست میدهد و میرسد به زندگی فردوسی و روایتهایی از زندگی او که «غالبا آمیخته به قصههای عامیانهاند».

«داســتانهای کرونوپیوها و فاماها» نوشــته خولیو کورتاسار ترجمه طلوع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.