پدرخوانده

Shargh - - كتابِ -

از ســال 1969 کــه ماریو پوزو «پدرخوانده» را نوشــت، این رمــان به یکي از داستانهاي مورد علاقه رمانخوانان بدل شد و توجه به این اثر تا همین امروز هم ادامه دارد. «پدرخوانده» پوزو به تازگي با ترجمه منیژه غلامي توسط نشر نیلوفر به فارسي منتشر شده است. پوزو، نویسنده ایتالیایيتبار ساکن نیویورك، با نوشتن این رمان و خلق شــخصیت دون کورلئونه به شــهرتي جهاني رسید. فرانسیس فــورد کاپولا با اقتبــاس از همین رمان «پدرخوانده»هایش را ســاخت و پوزو در نوشــتن فیلمنامه با کاپولا همکاري داشت. اقتباس سینمایي این رمان هم بدل به یکي از مهمترین فیلمهاي تاریخ ســینما شده است. با اینحال، مترجم رمان در یادداشتي که در ابتداي کتاب نوشته، درباره اهمیت رمان «پدرخوانده» آورده: «رمان پدرخوانده در قیاس با نســخه سینمایي آن که فوقالعاده ستودني است، همواره یك ســروگردن بالاتر ميایســتد و این دیگر برتري ادبیات بر سینماست. ســبك مردانه و پرخون پوزو خود بهراســتي خواندني اســت. علاوه بر ظرافت ســبك، ظرائف فراوان در کتاب هســت که در فیلم، ناگزیر، به اجمال برگزار شده است. شخصیت محوري داستان، دون ویتو کورلئونه، جزئي از ذائقه عمومي ما شــده است. ». «سنگهاي شامگاه»، کتابي است که گزیدهاي از اشعار ایو بونفوا، شاعر معاصر فرانسوي، را به همراه جستارهایي درباره او دربرگرفته است. کیوان باجغلي و وحید حکیم مترجمان این کتاباند و خودشــان در مقدمه آن درباره همکاري مشتركشــان در ترجمه این اثر نوشتهاند: «شاید بتوان کتاب پیشرو، و خاصه بخش اشــعار این کتاب را به معنایــي دقیق، ترجمهاي دونفره و دوزبانه )از دو زبان فرانســه و انگلیســي( نامید. البته ممکن است مقدمات همگان در خصوص اینکه ترجمه دونفره یك کتاب شــامل چــه روشها و نیز چه دلایلي اســت یکسان نباشــد. ما تنها ميتوانیم مختصري از روش و نیت خود را در باب ترجمه این اشــعار شــرح دهیم. در ابتدا باید بگوییم ضرورت دونفره بودن این ترجمه به هیچ روي ضیق وقت نبوده اســت بلکه بیشتر ميتوان آن را به منزله مشــارکت در شناختي وسیعتر از سازوکار پیچیده، گسترده، اما در عینحال دقیق و یکدســت شعر بونفوا یاد کرد، شــناختي که بر اساس آن بتوان از سویي برخي تردیدها را در مورد بوطیقاي این شاعر برطرف ساخت و از سوي دیگر به بهترین وضعیت هر شــعر در زبان فارســي اندیشید.» «سنگهاي شــامگاه» شامل دو بخش اســت. بخش اول شامل شعرهاي بونفوا است و گزیدهاي است از هشت دفتر شــعري که او از سال 1953 تا 1993 سروده است. بخش دوم کتاب، شامل جستارهایي است درباره زندگي و شعر بونفوا و همچنین نقدهایي بر اشعار او به قلم نقادان فرانسوي.

«دانشــنامه نظریههاي روایت»، کتابي است نوشته دیوید هرمن، منفرد یان و ماري، و لو رایان که توســط گروه مترجمان و با ویراســتاري محمد راغب در نشر نیلوفر منتشــر شده اســت. این کتاب دراصل ترجمه بخشهایي از دانشنامهاي مفصل اســت. گردآورنده و ویراستار فارســي کتاب درباره این دانشنامه نوشته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.