مرد شوخ دیوار خاطرات

Shargh - - كتابِ -

واسطه پیامهایی باشد درباره سلامتی یا برخی اوقات خیلی مرموزانهتر، عدم ســلامتی تعدادی از سگهایی که روز بعد در مســابقه ســگدوانی شرکت میکنند. به نظر نمیرسید کروم بابت ایــن خبرچینیها از ســگهای اصیل پولدارتر یا تنگدستتر شده باشد...». کنــت هری لندن، نویســنده این رمان، سال گذشــته در سن 87 ســالگی در زادگاهش در کشــور کانادا درگذشت. او پس از ایران به کشورهای اندونزی، لبنــان و ژاپن رفــت و تجربههایش از بــودن در اندونــزی و ژاپــن را هم در کتابهایی به نگارش درآورد.

مجموعهداستان «دیوار خاطرات» از دیگر تازههای نشــر کلاغ است. این رمــان را شــیما الهی ترجمــه کرده و نویسنده آن، آنتونی دوئر، از چهرههای مهم ادبیات معاصــر آمریکا در حوزه رمان و داســتان کوتــاه و برنده جایزه پولیتزر است. از دوئر پیش از این رمان «تمام نورهایی که نمیتوانیم ببینیم» به فارسی ترجمه شده است. در بخشی از مقدمه مترجم بر مجموعهداســتان «دیوار خاطــرات» میخوانیم: «دیوار خاطرات از فراموشی و زوال میگوید. شــخصیتهای هر داستان مستقیم یا غیرمســتقیم به نوعی درگیر بازهیی از زندگی خود هستند که نه توان گریز از آن را دارنــد و نه قادرند از آن به همان شــکل قبلــیاش محافظــت کنند: از پیرزنی گرفتار آلزایمر که خاطراتش از ذهن او میگریزند تا پسری که گذشته خود را فرامــوش کرده تا خاطرهخوان دیگــری باشــد؛ از فرزنــدی داغدارِ نبودن والدین تا ســربازی دلمشغولِ خاطرهبازی و غافــل از اینکه یادگاران پشتســرش ویران شــده؛ از روستایی کــه قرنها خاطــره را با خــود به زیر آب میبــرد تا دخترکی که روحاش در آلمان و در اردوگاهکار اجباری اســت و جسماش در آمریکا رو به موت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.