شیاطین

Shargh - - شرق -

انتشــارات جهان کتاب با چند رمان پلیسی از مجموعه نقاب و نمایشنامهای از واســلاو هاول در نمایشــگاه کتاب حضور دارد. «مگره نــزد فلاماندها» از ژرژ ســیمنون، «پرواز بدون او» از میشــل بوســی، «اغما» و «تنگنــا» از فردریک دار، «نجسها» از پییر بوالو و توماس نارســژاک و نمایشــنامه «وسوسه» از واسلاو هاول از جمله آثاری است که اخیرا در نشر جهان کتاب منتشر شده.

رمــان «مگره نــزد فلاماندها» از ژرژ ســیمنون و به ترجمه عبــاس آگاهی، رمانی پلیســی است که شــخصیت اصلی آن مثل دیگر آثار سیمنون، سربازرس مگره معروف اســت. ماجرای این رمان از این قرار اســت که سربازرس مگره به درخواســت آنا پیترس از خانوادهای فلاماند و مغــازهدار، روانه ژیوه نزدیک مرز بلژیک میشود؛ شــهری کوچک در کنار رودخانهای بزرگ که در آن دهها کشتی باری و یدککش در انتظار فرونشســتن طغیان رودخانه پهلو گرفتهاند. به دنبال ناپدیدشدن دختر جوانی که آخرینبار در خانه آنا دیده شده بود، خانواده پیترس مورد سوءظن پلیس قرار میگیرند. خانواده دختر و همچنین برخی از مردم محل که به خاطر رقابتهای کاری، دل خوشــی از فلاماندها ندارند بر آتش دشــمنی میدمند. در این میان مگره بیآنکه ماموریت رســمی داشــته باشد، تحقیقی را آغاز میکند و در هر گام با معماهایی تازه روبهرو میشود.

«اغما» از فردریک دار و به ترجمه عباس آگاهی رمان پلیسی دیگری است که در مجموعه نقاب انتشارات جهان کتاب به چاپ رسیده است. این رمان ماجرای فیلمنامهنویس جوانی اســت به نام ژان لوکُر که با قطار از فرانســه عازم آلمان شده است. او قصد دارد در هامبورگ اقامت کند و با الهام از فضای پس از جنگ در آن شهر، فیلمنامهای بنویسد. در قطار با دختری هامبورگی آشنا میشود و به او دل میبــازد. اما چیزی نمیگذرد که بر اثر یــک بیاحتیاطی از قطار به بیرون پرت میشــود. ژان که در این سانحه آسیب دیده اســت به خانه گرترود منتقل میشــود. با ورود به خانه گرترود و آشــنایی با خواهر و عموی او، سرنوشت ژان ورق تازهای میخورد.

از دیگر تازههای انتشــارات جهان کتاب در زمینه ادبیات پلیســی میتوان به رمان «نجسها» از پییر بوالو و توماس نارســژاک اشــاره کرد. این رمان داستان زندگی مردان و زنانی اســت که برای ادامه یک زندگی شرافتمندانه به دنبال کار میگردند. یکی از شخصیتهای این رمان مردی سردوگرمچشیده است که شرح بداقبالیهای خود را برای شــخصیتی قابل احترام مینویسد. از شخصیتهای دیگر رمان، جوانی اســت از خانوادهای مرفه و اشــرافی که بــه دنبال مبارزات سیاســی و افراطی دســت به جنایت زده، محاکمه و زندانی شده و حالا پس از آزادی پیش از موعد، فکری جز انتقامگرفتن از کسی که او را لو داده است ندارد. این رمان را نیز عباس آگاهی به فارسی ترجمه کرده است.

از مجموعه پلیســی نقاب، رمان «پرواز بدون او» از میشــل بوســی، نویسنده فرانســوی، نیز اخیرا با ترجمه عباس آگاهی منتشر شده است. این رمان در سال 2012 دو جایزه برای نویســندهاش به ارمغان آورده اســت؛ یکی جایزه «بهترین رمان پلیسی حوزه زبان فرانســه» و دیگری جایزه «خانه مطبوعات». رمان پرواز بدون او ماجرای هواپیمای ایرباس 5403 است که وقتی از استانبول عازم پاریس شده، دچار سانحه میشود. در شب سرد 23 دسامبر، هواپیما در دامنه کوه تریبل، در مرز بین فرانســه و سوئیس، در هم میشکند. همه مسافران و خدمه هواپیما درجا کشــته میشوند و تنها کســی که به طرزی معجزهآسا نجات پیدا میکند نوزادی ســهماهه اســت که هنگام برخورد هواپیما با کوه و پیش از آتشگرفتن آن، به بیرون پرتاب میشــود. رمان «پرواز بدون او» داستان سرنوشت این کودک و معمایی است که هجده ســال بدون پاسخ میماند. میشل بوسی در این رمان پرکشــش موفق شده است خواننده را تا پایان داستان منتظر دانستن پاسخ معما نگه دارد.از دیگر رمانهای پلیســی انتشــارات جهان کتاب رمان «تنگنا»ست از فردریک دار. داســتان این رمان بر بســتر گفتوگوی دو زندانی محکوم به اعدام شــکل گرفته اســت. یکی از این زندانیهــا تبهکاری حرفهای اســت و دیگری کارخانهداری است که به قتل همسرش متهم شده است. او در بازگشت ناگهانی و پیش از موعدش از یک شکار، پی به خیانت همسرش میبرد و به جای واکنش آنی تصمیم میگیرد مانند یک شکارچی ماهر، همسرش را به سوی دامی بکشاند کــه از آن رهایی نیابد. او با هویتی جعلی از همســرش اخاذی میکند و او را در شرایطی عذابآور و طاقتفرسا قرار میدهد. در گامهای بعد، این شکار بهدقت برنامهریزیشــده تنگنایی را پدید میآورد که همهچیــز را در خود فرو میبرد و سررشــته امور را از دست شــارل خارج میکند. این رمان را نیز عباس آگاهی به فارسی ترجمه کرده است.

از پلیسیهای مجموعه نقاب که بگذریم، نمایشنامه «وسوسه» از واسلاو هاول از دیگر کتابهایی است که در نشر جهان کتاب منتشر شده است. این نمایشنامه را رضا میرچی به فارسی ترجمه کرده. «وسوسه» با نگاهی به «فاوست» نوشته شــده و جزو آثاری اســت که هاول بعد از آزادی از زندان در بهار 1983 نوشــته اســت. هاول، خود درباره این نمایشنامه گفته است: «نمایش وسوسه را در پاییز ســال 1985 نوشتهام. شاید سریعنوشتن من پس از آزادی از زندان، در واقع برای حفاظت از خودم، فرار از ناامیدی و در حکم ســوپاپ اطمینانی بود که باید آن را باز میکردم. از ســال 1977 نوعی اندیشه فاوستی در ذهنم چرخ میزد. درست زمانی که برای اولین بار در زندان بودم، زمانی که شــیاطین در زندان به گونهای خاص سعی در وسوسهام داشتند؛ چندبار سعی کردم آن را بازنویسی کنم، ولی هربار نتیجهاش را دور انداختم. نمیدانســتم چگونه آن را به پایان برســانم. در حالت خلسه آن را در 10 روز نوشتم )هر روز یک پرده(. سپس احساس کردم که باید بهســرعت از خودم دورش کنم و آن را تمامشــده بدانم. اگر به زیروروکردن آن ادامــه میدادم، بســیار درگیرش میشــدم و باید مثل گوته 50 ســال دیگر آن را مینوشتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.