پايان ندارد

Shargh - - شرق -

«مداخل این دانشــنامه در سه حجم بزرگ، متوسط و کوچك و نیز سه گروه کلي )الف( اصطلاحات و مفاهیم کلیدي)ب( رویکردها و گرایشهاي رشــتهاي )ج( انواع، رسانهها و اشکال منطقهاي طبقهبندي و با مشارکت بیش از 200 نفر و در حجمي بالغ بر 700 صفحه دو ستونه نوشته شده است.» طبیعي است که ترجمه و انتشــار چنین دانشــنامهاي نیازمند کاري گروهي و حمایت نهادهاي آموزشي و پژوهشــي اســت. از اینرو، در ترجمه فعلي آن، تنها برخي از مداخل بزرگ و اندکي از مداخل متوسط گروه دوم یعني رویکردها و گرایشهاي رشتهاي ترجمه شده است. در پشــت جلد کتاب این توضیحات درباره آن آمده است: «این کتاب مبتني بر تازهترین رویکردهاي نظریه روایت است که دامنه وسیعي از رویکردهاي مختلف تاریخي، جامعهشناختي، زبانشناختي، روانشناختي، مطالعات جنسیت و ... را دربرميگیرد...» اما مهمترین کتاب نشر نیلوفر در نمایشگاه کتاب را ميتوان «فاوست» گوته دانست که با ترجمه محمود حدادي منتشر شده است. حدادي که پیشتر هم «دیوان غربي-شرقي» و «رنجهاي ورتر جوان» را از گوته به فارسي ترجمــه کرده بود، «فاوســت» را در دو بخش مجزا به فارســي ترجمه کرده که اینك بخش اول آن به چاپ رســیده است. «فاوســت» که مشهورترین اثر گوته و از مهمترین کتابهاي تاریخ ادبیات آلمان اســت، نمایشــنامهاي اســت در دو بخــش و در قالب زباني منظــوم و نیز با مضموني که گوته خــود آن را تراژیك خوانده است. «فاوست» را ميتوان حاصل عمر گوته دانست که در طول شصت ســال آن را قوام بخشیده اســت. گوته که در دوراني پرتلاطم زندگي ميکرد، در این اثرش تصویري از جهان زمان خود را به دســت داده اســت. حدادي به جز ترجمه بخش اول «فاوست»، پينوشتهایي مفصل و مقالهاي خواندني درباره تاریخچه فاوستنویسي نیز به پیوست کتاب منتشر کرده است. «تاریخچه رمان پلیســي» کتاب دیگري است که نشــر نیلوفر بهتازگي منتشر کرده است. فریدون هویدا نویسنده این کتاب است و مهستي بحریني آن را ترجمه کرده است. جالب آنکه ژان کوکتو مقدمهاي بر این کتاب نوشــته و درباره آن گفته است: «هیچچیز نميتوانســت بیشــتر از این پژوهش علاقه مرا به خود جلب کند». این کتاب را ميتوان پژوهشي جامع درباره رمان پلیسي دانست که در سه فصل نوشته شده و پیوستي هم با عنوان نتیجه دارد. این کتاب علاوه بر آنکه پیشینه رمان پلیسي را بررسي کرده، به برخي مفاهیم این ژانر ادبي هم پرداخته است.

نشــر نیلوفر در نمایشگاه امســال، کتابي هم درباره موســیقي راك و ارتباط آن با مطالعات فرهنگــي و نظریه ادبي دارد. «بوطیقــاي متن، بوطیقاي صدا» عنوان این کتاب اســت که با انتخاب و ترجمه محمد حیاتي و علي شفیعآبادي منتشــر شــده اســت. همچنین مقالهاي هم با عنوان «نســل مــن: مخاطبان، شــیفتگان،خردهفرهنگها» از روي شــوکر بــا ترجمه مراد فرهادپور و شــهریار وقفيپور نیز در این کتاب منتشــر شده اســت. این کتاب تلاشي است براي ارائه رویکردهایي انتقادي به موسیقي راك و پیوند چهرههاي شاخص آن با ادبیات.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.