مسائل بوطيقاي داستایفسكي كتاب خواستن

Shargh - - شرق -

و بــه ویژگیهــای کارناوالی ادبیات داستایفســکی میرســد. باختیــن در فصــل پنج، بــا آوردن مثالهای بیشــتر از آثار داستایفســکی خاصه رمانهــای او، امکانپذیریهــای داستایفسکی را آشــکار میسازد تا نشان دهد گفتمانِ داستایفسکی چه تفاوتهایی با آثار دیگر نویسندگان؛ تورگنیــف و تالســتوی دارد. «کتاب خواســتن» مجموعــهای اســت از شعرها و نقاشیهای لئونارد کوهن و از این منظر جالب است که بیشتر مخاطبان کوهن را متعلق به جهان موســیقی میدانند تا ادبیات، گرچه بعد از آنکه بــاب دیلن، جایزه نوبل ادبــی را از آن خــود کــرد، چهــره دیگری از ادبیات نــزد جهانیان رخ نمود. بههرتقدیر کوهن مدتها قبل از آنکه در ســال 1967 به موسیقی بپــردازد، در زادگاه خــود، کانــادا شــاعری بِنام بود. «کتاب خواستن» نخســتین کتاب شــعری اســت که لئونارد کوهن پس از بیســت ســال ســکوت منتشر کرد. او بخش زیادی از شــعرهای ایــن مجموعــه را در دوران اقامــت دوازدهســالهاش در یــک معبد ذن در کالیفرنیا نوشــت، و همراه با طراحیهای سیاهوســفید خود شــامل پرترههایــی از خود به چــاپ رســاند. کوهن در ایــن کتاب نگاهــی بــه گذشــته دارد، او تمام آشــنایان خود را از زندگان و مردگان احضار میکند تــا در مهمانی وداع او شــرکت کنند. این کتاب به اروینگ لیتون تقدیم شــده، دوست سالیان کوهن، که مدتی پیش از انتشــار این کتاب درگذشــت . «کتاب خواســتن » درواقــع دربــاره پایان اســت گرچه کتابی تلخ نیســت، پایــان نزد کوهن چندان دردناك و تلخ نیست. دیگر نه حسرتی هست نه افسوسی و ازقضا در همین پایان رهایی نیز هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.