كارناوال داستایفسكی

Shargh - - شرق -

از تازههــای نشــر حکمت کلمه در نمایشــگاه کتاب امسال، میتوان بــه دو کتــابِ «مســائل بوطیقــای داستایفســکی» میخاییــل باختیــن ترجمه نصرالله مرادیانی اشاره کرد و «کتاب خواســتن» کوهن ترجمه آزاده کامیــار. «مســائل بوطیقــای داستایفســکی» دارای پنــج فصــل اســت. فصل اول به بررســی آرای منتقــدان دربــاره فرم هنــری آثار داستایفســکی میپــردازد و باختین ضمن این اشارات موضع خود را در برابر منتقدان آشکار میکند. باختین در این اثر از توانایی داستایفسکی در حفظ خودآیینی شــخصیتهایش دفــاع میکنــد. فصــل دوم درباره قهرمان در آثار داستایفسکی است، اینکه قهرمانــان او تا چه اندازه آزاد و خودآییناند. چگونه ممکن اســت قهرمان از قید صدای مؤلف رها شود یا چگونه این قهرمانان در رمانهای داستایفســکی به «ایدهپرداز» مبدل میشــوند و پرســشهایی از ایــن دست. فصل سوم به مسئله «ایده» میپردازد. به برخورد داستایفسکی با ایده، و اینکه داستایفسکی به چه شــیوهای ایده دیگری را بازســازی کرده و درعینحال فاصله خود را از آن حفظ میکند. رویارویی ایدهها در آثار او چگونه رخ میدهد، نیز مبحث دیگری است که باختین به آن اشاره میکنــد. در فصل چهــارم باختین با اســتفاده از دانش عمیق خود از تاریخ رمان به بحث درباره ژانرهای ادبــی در طول تاریــخ میپردازد که همگی در سیر پیشروی رمان اروپایی ســهم داشــتهاند. او کار را از ژانــر گفتوگوی ســقراطی آغــاز میکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.