طارمی، دآق پرخیشششابیهگل در سدیدوارهاییقا ها ادا ه دا ترویپمطردلایآسیا

Shargh - - ورزش -

دوشنبهشــب، شــب پرســپولیس بود. قهرمــان لیگ برتر ایران برای صعود به دور حذفی لیگ قهرمانان آسیا نیاز به دو نتیجه همزمان داشــت؛ خودش الوحده امارات را ببرد و الهلال عربســتان هــم به الریان قطر نبــازد. دقایق دلهــرهآور بــرای قرمزها در نهایت پایانی شــیرین داشت. پرسپولیس 4 بــر ۲ الوحده را بــرد و در دوحه هم الهلال با نمایشــی منصفانــه مقابل الریــان پیروز شد. پرســپولیس حالا پای به مرحله بعدی گذاشــته و در یکهشتم نهایی تیم قدرتمند لخویای قطر را پیشروی خود خواهد دید.

صعود شــیرین پرســپولیس بــه لطف درخشــش خیرهکننده مهــدی طارمی رقم خورد. ســتاره ایــن روزهای پرســپولیس با سه گل تیمش را به مرحله بعدی فرستاد. این سه گل، اولین هتتریک مهدی طارمی برای پرسپولیس بود و باعث شد او با شش گل در صدر جــدول گلزنان لیگ قهرمانان آســیا قرار بگیرد. طارمی در شش ماه اخیر نمایشــی عالی در لیگ ایــران و دیدارهای بینالمللی داشــته اســت. باید به عملکرد مثبتــش در بازیهای ملی هم اشــاره کرد. ایران با تکگلهای مهدی طارمی در سوم و هشتم فروردین قطر و چین را شکست داد. این دو گل را میتوان مهمترین گلهای ملی مهاجم پرســپولیس دانســت. گلهایی که ایران را در آستانه صعود به جام جهانی قرار داده است. طارمی در سال 9۶ در ۱۱ بازی خود در مقدماتی جام جهانی، لیگ ایران و لیگ قهرمانان آســیا ۱۰ گل به ثمر رسانده اســت. گلهای او در قهرمانی پرسپولیس در لیگ ایران، صعود ایران به جام جهانی و بالارفتن پرسپولیس در گروهش در آســیا نقش مهمی ایفا کرد. این گلها دستاوردهای انفرادی هم برای طارمی داشــت و دارد. او که در ســال ۲۰۱7 میــلادی آماری فوقالعاده داشــته، موفق شد در بازیهایش در نیمفصل دوم لیگ ایران در ۱4 بازی ۱۲ گل بزند، گلهایش در لیگ را به ۱۸ برســاند و درنهایت آقای گل ایران شــود. در لیگ قهرمانان آســیا هم طارمی در شش بازی شش گل زده و شانس زیادی برای آقای گلی دارد. مهدی طارمی با سه گل دوشنبهشبش گلهای خود را برای پرســپولیس به عدد ۵۰ رســاند. او پنجمین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس است و 9 گل با ناصر محمدخانی گلزن چهارم باشــگاه فاصله دارد. فرشــاد پیوس )۱۵۳ گل(، علی پروین )9۵ گل( و صفــر ایرانپاک )74 گل( ســه گلزن برتر تاریخ باشــگاهاند. در این میان درخشــش در بازیهای بینالمللی میتواند یک دســتاورد مهمتر برای طارمی داشــته باشد. او در هشت بازی بینالمللیاش در سال ۲۰۱7 )دو دیدار مقدماتی جام جهانی و شــش دیدار لیگ قهرمانان آسیا( هشت گل زده است و در چند دیــدار مهم مثل بازی قطر- ایران، پرسپولیس- الوحده، پرسپولیس – الهلال، الوحــده - پرســپولیس بهعنــوان بهترین بازیکــن زمین معرفی شــد. این بازیهای خوب بینالمللی باعث خواهد شــد تا او قطعا در جمع نامزد بهترین بازیکن آســیا در سال ۲۰۱7 قرار بگیرد. سازوکار انتخاب بهترین بازیکن آســیا به این صورت اســت که مــلاک اصلی انجام بازیهاي خوب در دیدارهای قارهای اســت. بازیکنانی که در دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا و بازیهای مقدماتی جام جهانی خوش بدرخشــند، شانس تصاحب توپ طلای آسیا را دارند. در این سالها هم معمولا مرد سال آسیا از بین بازیکنان فینالیست لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شــدند. طارمی گام بلندی در این مسیر برداشــته اما او رقبایی جدی دارد و برای رسیدن به این هدف باید به بازیهای خوب خــود در دیدارهای لیــگ قهرمانان آســیا و مقدماتی جام جهانی ادامه دهد. پرســپولیس اگر بتواند لخویا را حذف کند و وارد جمع هشــت تیم برتر آســیا شود، شــانس طارمی بالا میرود. بههرترتیب او با همین بازیها هم میتواند مطمئن شود که در بیــن نامزدهای اصلی قرار میگیرد. آخرین بازیکن پرســپولیس کــه در جمع نامزدهای مرد ســال قاره قرار گرفت، علی کریمی بود. کریمی که در سال ۲۰۰4 مرد سال آسیا شده بود، در ســال ۲۰۱۲ هم در بین ســه نامزد نهایی قرار گرفت اما صعودنکردن پرســپولیس به مراحل بالای لیگ قهرمانان آسیا کار دستش داد و باعث شد او به دومین توپ طلایش نرسد.

خــداداد عزیــزی )۱99۶(، علی دایــی )۲۰۰۰(، مهــدی مهدویکیا (۲۰۰۳( و علــی کریمی )۲۰۰4( بازیکنانیاند که پیش از این از ایران مرد سال آسیا شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.