آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 2/96 بانك صادرات ايران

Shargh - - سیاست -

1 - موضوع مناقصه : بانک صادرات ایران در نظر دارد خرید تعداد 000/000/10 فقره کارت مغناطيســي )تعداد 000/000/8 فقره كارت مغناطيسي سپهر و تعداد 2/000/000 فقره كارت مغناطيسي هدیه ( توليد داخل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي به شرکتهاي واجد صاحيت واگذار نماید. 2- مهلت ، محل و نحوه دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهي حداکثر تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 27/2/96 ساعت 16:30 با در دست داشتن معرفي نامه رســمي و فيش واریزي به اداره کل تدارکات واقع در تهران – خيابان ســميه – نبش ملك الشــعراء بهار – شماره 85 – ساختمان سپهر – طبقه 4- دایره قراردادها )اتاق 15( ـ خانم اميدي مراجعه نمایند. 3- مبلغ خرید اسناد : واریز مبلغ 000/300 ریال در وجه اداره کل تدارکات بانك صادرات ایران به شماره حساب جاري سپهري 0101540481007 نزد بانك صادرات ایران )بنام اداره کل تدارکات ـ دایره حسابداري ( بابت خرید اسناد مناقصه عمومي دو مرحله اي )2/96( و وجه مذکور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. 4- الزامات شركت در مناقصه :

4-1- ارائه حداقل 10/ده نمونه کارت ســپهر )به صورت یکســان( و 15/پانزده نمونه کارت هدیه از هر طرح )در مجموع 75فقره کارت( ، شرط لازم جهت بررسی فنی و امتيازدهی به شرکت کنندگان در این مناقصه می باشد . 4-2- بازدید حضوری مســتمر نمایندگان بانک از خط توليد و محل کارخانه به منظور بررســی و تائيد توليد کارت در داخل کشور و در صورت عدم فراهم نمودن شرایط بازدید ، پيشنهاد شرکت مربوطه رد فنی می گردد . 4-3- شرکتهای توليد کننده باید راساً در مناقصه شرکت نمایند و به پيشنهاد متقاضيانی که با واسطه یا به صورت کنسرسيوم یا مشارکتی و یا به نمایندگی از شرکتهای توليد کننده در مناقصه شرکت کرده باشند ترتيب اثر داده نشده و رد فنی خواهند بود . 5- مهلت و محل تســليم پاكت پيشــنهادها : حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 8/3/96 در پاکتهاي دربسته و ممهور به مهر شرکت و به صورت حضوري به نشاني پستي فوق ، طبقه 24 دبيرخانه کميسيون معامات تحویل و رسيد اخذ نمایند. هزینه نشر آگهي در دونوبت بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

6- تضمين شــركت در مناقصه : مناقصه گران باید یك فقره ضمانتنامه بانکي ) بغير از بانك صادرات ایران ( یا چك بانکي بانك صادرات ایران )چك تضمين شــده( یا رسيد واریز وجه نقد به مبلغ 000/000/000/4 ریال به حساب واحد برگزار کننده مناقصه و بدون قيد و شرط با اعتبار 3 ماه ) 4- روز ( و قابل تمدید براي یك دوره مشابه. 7 – مدت اعتبار پيشنهادها : 120 روز و حداکثر 150 روز پس از تاریخ آخرین مهلت تحویل پيشنهادات مي باشد . 8- زمان و محل بازگشــایي پاكتهاي الف و ب پيشنهادها : روز چهارشــنبه مورخ 10/3/96 راس ساعت 09:30 صبح در محل اداره کل تدارکات بانك صادرات ایران واقع در طبقه 4 برج سپهر انجام مي پذیرد. سایر اطلاعات و جزئيات مربوط به این مناقصه ، در اسناد مناقصه درج مي باشد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.