اتوبوس و میخ

Shargh - - صفحه اول - محمدعلی زم

اگرچــه گفتهاند تاریخ را کســانی میســازند که آرزوهای بزرگ در ســر دارند، اما واقعيت این اســت مملکت ما را همانهایی خراب کردهاند که شعارهای بــزرگ را جایگزین آرزوهای بــزرگ کردهاند. آرزو یک خيال اســت امــا نيازمند تحقق اســت و تحقق هم، در درجه نخســت، نيازمند پيدایش افسانه سه صاد؛ «صداقــت»، «صميميــت» و «صراحــت» اســت و سپس با واقعيتشناســی، ظرفيتسنجی، توانیابی، مشــارکتطلبی و تجميع همت جمعــی و افزایش مسئوليتشناســی اجتماعی، مظاهر بــروز و تحقق آرزوهــا، گلافشــانی میشــود! در گفتوگوی )نه مناظره( دوم، شش کاندیدای محترم ریاستجمهوری در عصــر جمعه ‪2//96 14‬ کســانی از آرزوهای بزرگ فرهنگــی و بزرگداشــت هنرمنــدان و تعظيم هنر و فرهيختگی ســخن گفتند کــه انگار در این ســاليان نبودهاند و سانسورها، اذیتوآزارها، بیکاریها، فقر و تنگدستیها و بيماریهای اهل فرهنگ و هنر را ندیده و شاهد نبودهاند! یکی از کاندیداها آنچنان با شگفتی از هنر و هنرمند ســخن میگفت که انگار بهطورکل حافظه تاریخی خود را از دســت داده است و رفتارها و اندیشــههای فرهنگی زمان وزارت خود را فراموش کرده یــا از آن همه تلخی که بــر اهل هنر و فرهنگ روا داشــته شــده بود، بیاطاع بوده و مانده است! و دیگــري هم که گویا از صــدارت اکنونش بر امکانات فرهنگی کشــور و بیاعتنایی به اهل اندیشــه و تفکر غافل و بیاطاع اســت و حرفهایــش، کاما مغایر عمل 10، 12ســالهاش اســت. ظاهرا فراموش کرده که عظيمترین امکانات فرهنگی کشــور را که حداقل چهار برابر حجم فيزیکی و مالی وزارت ارشاد دولت در سراســر کشور است در شهر تهران در اختيار کسی گذاشــته که پيشتر ســرباز او بوده و در همه سوابق کاریاش یک مشق فرهنگی هم وجود نداشته است! و آخرین کســوت سازمانی او در شــهرداری پایتخت معاون خدمات شــهری )جمعآوری زباله و...( بوده است. اهل اندیشــه و فرهنگ بهیاد دارند که یکی از بدترین دوران فرهنگی کشــور، در دوره وزارت یکی از کاندیداهای ریاســتجمهوری این دوره رقم خورده است؛ دورهای که در دولتهای نهم و دهم )البته در دولت نهم بيشــتر از دولت دهم( رَشحاتی از همان افــکار، رفتارها و اجحاف در حق اهل هنر تکرار شــد و موجــب انســداد درهــای فرهنگــی و پنجرههای هنری کشور شد. فيلم ســينمایی «آدمبرفی» درست در دوره همين کاندیدای محترم ســاخته و ســه سال با وجود تأیيــد و توصيه مقامــات عالی درخصوص بااشکالبودن آن، در محاق توقيف قرار گرفت!

*** قرآن فقط آنانی را که اندیشــه و باور و عملشــان یکی اســت اهل تقوا میداند و چه حيرتانگيز است که کســانی در صحنه عمل، درِ توســعه و مدارا را به روی فرهنگ، هنر، ســينما، تئاتر، موســيقی، کنسرت، مطبوعــات و... مســدود میکننــد و در حيطه اقتدار مدیریت خود مراکز فرهنگی- هنری را بیروح، ناتوان، بیتأثير، بیوجود، سست و بیرمق نگه میدارند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.