کارنامه 2 مسئولیت گذشته قالیباف

Shargh - - صفحه اول - نعمت احمدی . حقوقدان

محمدباقــر قاليبــاف که برای ســومينبار بخــت خــود را در انتخابــات پيشرو برای رســيدن بــه کرســی ریاســتجمهوری بــه آزمایش گذاشــته اســت، در نطقهای انتخاباتی خود وعدههایی را در دســتور کار قرار داده تا شــاید بتواند در ســومين خيزش خود به ســوی کاخ ریاستجمهوری موفق شــود. در نوشتار حاضر به بخشی از ادعاهای آقای قاليباف و اینکه آیا این وعدهها، انتخاباتی است یا وی در صورت پيروزی در انتخابــات بهجــد درصدد انجــام وعدههای خود خواهد بود، میپردازم. سالانه بيش از 20 ميليارد دلار یا بيشتر، کالای قاچاق وارد کشور میشود که عوارض گمرکــی نمیپردازنــد. مهمتر اینکــه کالاهایي وارد کشور میکنند که مشــابه داخلی دارد و با واردشدن هــر کالا، آنهم به صورت قاچاق که عوارض گمرکی نمیپــردازد، قيمت کالای قاچــاق وارداتی از قيمت کالای مشــابه داخلی ارزانتر خواهد بود. همين امر باعث تعطيلــی کارگاه توليــد کالای مشــابه ایرانی خواهد شــد. از طرفی کالاهای قاچاق که در شهرها عرضه میشود، عمدتا با واسطهگری دستفروشان در معرض فروش قرار میگيرد و چون کالا قاچاق است، کمتر از ســوی صنوف قانونی عرضه میشود. همين امر باعث گسترش پدیده دستفروشی در شهرها شده است و میتواند به جنبش دستفروشان تبدیل شود. دستفروشی و نوع برخورد با آن حتی تا مناظرههای انتخابات کشيده شده اســت. به هر صورت، باید دید مدیریت قاچاق و جلوگيری از آن بر عهده کدام نهاد و ســازمان است. در ابتدا به رزومه شغلی و کاری آقای دکتر قاليباف نگاهــی میاندازیم.او بعــد از حوادث تير ســال 1378 و اســتعفای آقــای هدایت لطفيان، فرمانــده وقت نيروی انتظامی، بــه فرماندهی نيروی انتظامی منصوب شد. یکی دیگر از پستهای کليدی سابق نامبرده، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اســت که در دولت اصاحات صورت گرفت و دادگاه ویژه جرائم قاچاق کالا و ارز تشــکيل شد. هرچند این دادگاه توانست چند اسکله غيرمجاز را که برای تخليه کالاهای قاچاق از آنها استفاده میشد، کشف کند؛ اما در ادامه کار تا پایان دوره آقای قاليباف، تغيير خاصی در زمينــه قاچاق کالا و ارز صورت نگرفت. قاليباف در همين دو پست، مسئوليت مستقيم مبارزه با آن چيزي را داشته که امروز از آن به عنوان ضعف دولت فعلی یاد میکنــد. هرچند در دولت دکتر روحانی بنا بر آمار رســمی، ميزان قاچاق کالا از 20 تا 25 ميليارد دلار به 12 تا 13 ميليارد دلار کاهش پيدا کرده است که اتفاقا از نقاط قوت این دولت اســت؛ اما در دوره فرماندهی محمدباقر قاليباف، بــا وجود جمع اختيارات دو نهاد مســتقيم درگير با قاچاق کالا و ارز در شــخص آقای قاليباف و اشــراف او و زیرمجموعه تحت فرمانش به مبادی ورود کالا از مرزها و احاطه پليس به جابهجایی کالای قاچاق از مرز تا داخل شهرها، با تأسف نشانهای از کاهش قاچاق کالا را در رزومه فرماندهی این دوره مشــاهده نمیکنيم. قاچاق کالا بــه ابزار خاص خود نيازمند اســت که به همفکری و همکاری شــبکهای درهمتنيده نيــاز دارد. باید عــدهای کالای هدف را از کشــور مبدأ تهيه و به وسيله کشــتی یا از کشورهای همجوار مانند ترکيه، عراق و پاکســتان با کاميون وارد کشــور کنند. مبادی ورودی زیر پوشش پليس است. بعد از گذشــت از مــرز، کالای قاچاق بایــد از مرزها به داخل انبارهای بزرگ در حاشــيه شــهرها، بهویژه کانشهرها، انتقال پيدا کند. طبيعی است رفتوآمد کاميونهــا و تخليه آنها در طول مســير در جادهها و حاشيه شــهرها و انبارها زیرنظر پليس است. تقسيم کالا از انبارهــای مخفی تا به دســت مصرفکننده از فروشنده اصلی تا خریدار کلی و جزئی و نيز پخش در سطح شهرها، زیر پوشش پليس قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.