داغ معدن و داغداری بزرگان

Shargh - - صفحه اول - ارغوان فرزينمعتمد

هرکس که تجربه تلخ ازدســتدادن را چشيده باشد، بهخوبی میداند که شوک ازدستدادن عزیز چقدر ســخت اســت. بهویژه اگر عزیزت را ناگهانی از دســت بدهی. این شــوک آنقدر بزرگ است که در وهله اول احســاس میکنی میخواهی بر ســر دیگر عزیزانت فریاد بکشــی. فریاد بکشی و بگویی چرا نتوانســتند جلوی این فاجعه را بگيرند. زمانی که پدرم را ناگهان و در چشــم برهمزدنی از دست دادم، ایــن حــس تلخ را بــه خوبی تجربــه کردم. احساس میکردم میخواهم بر سر تمام کسانی که دوستشــان دارم، فریاد بزنم و بگویم چرا نتوانستيد جلــوی این فاجعــه را بگيرید. آن زمــان نه من که بقيــه اعضاي خانواده هم انگار با همين احســاس دســتبهگریبان بودند. انــگار میخواهی برای فرار از فاجعهای که برایت رخ داده، با فریادکشــيدن بر ســر دیگران یا پيداکردن مقصر آرام شوی. آن زمان درعينحال بيش از همه دوســت داری که دیگران همراهیات کنند، دلداریات دهند، ســکوت کنند، فریــادت را بشــنوند و هيــچ نگویند. خــوب به یاد دارم در آن زمــان وقتی یکــی از نزدیکترین اقوام بــرای دیدن ما آمد، مادر پدر کــه داغدار فرزند بود، ميهمانش را بــا فریاد ميزبانی کــرد. در آن بحران بود که دوســتان واقعی را شــناختم. دوستانی که غم مــن را درک کردند و با تمــام نامایمات روحی من در کنارم ماندند. دوســتانی کــه مفهوم واقعی دوستداشتن و همراهی را اثبات کردند. این روزها وقتی فاجعــه بزرگ ازبينرفتن هموطنان معدنچی به طور ناگهانی اتفاق افتاد، به غم وصفناشــدنی عزیزانشان میاندیشيدم. به اینکه فریادشان را بر سر چه کســی بزنند و خود را چطــور آرام کنند و کجا آرام گيرند. وقتی رئيسجمهور و وزیر کار از نزدیک در ميان این جمع حاضر شــدند، خدا را شکر کردم. فارغ از توجه به تبليغات منفی رسانهای، به گمانم این حرکت رئيسجمهور و وزیر کار بزرگترین نشانه درک ایشان از غم ازدستدادن بود. درک غم مردم چيزی نيست که پشــت تریبون و جلوی رسانه بيان شــود. درک غم مــردم یعنی پــای همهچيز برای ایجاد یک ثانيه آرامش بایســتی. اگر رئيسجمهور و وزیــر کار به ميان مردم داغدیده رفتند تا گوشــی شــوند برای فریاد کسانی که تمام زندگیشان بر باد رفته اســت، اگر با اینکه میدانســتند شيطنتهای رسانهای درست قبل از انتخابات ممکن است منافع سياســی آنها را به خطر اندازد، باز هم رفتند؛ یعنی به واقع انسان هســتند. یعنی بهواقع درک میکنند داغ یعنــی چه، یعنی به واقــع میدانند داغدار در بحرانیترین شرایط نياز دارد تا عزیزترین، قویترین و ریشســفيدترین فردی که میشناسد، کنارش باشد. بهعنوان کسی که درد داغ ناگهانی را چشيده است و به نمایندگی از تمام کسانی که داغ را میشناسند، در برابــر رئيسجمهور و وزیر کار ایران ســر احترام فرود مــیآورم و قدردانی میکنــم. ایمان دارم که مردم ما فــارغ از شــيطنتهای تبليغاتی، عادلانه قضاوت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.