تبلیغ درست رفتار یک منتظر

Shargh - - صفحه اول - محمدجواد لسانی . پژوهشگر

رســيدن به یک نگــرش مطلوب اجتماعی، هميشــه با مشــکاتی همراه اســت. از طرفی این عاقه وجــود دارد که آن نگــرش، باب ميل افراد بوده و احساس رضایت به دســت دهد و از ســوی دیگر بتواند بــا قدرت به دیگران پاســخ داده و آنــان را اقناع کنــد تا انتخاب افراد، عالی و خردمندانه قلمداد شــود. نگرشــی که چنين بنا شــود، میتواند پيامدهــای فرخندهای برای دارنده آن به ارمغان آورد. درهمينراســتا میتوان به آموزههــای کهن دینی خود نيز نگاهی انداخت و آنها را ارزیابــی دوبارهای کرد. مناســبتهایی مانند مياد پيشــوایان دینی و بهویژه آخرین ستاره رخشان سپهر امامت میتواند مجال مناســبی باشد تا هرچه بيشتر بــه رفتارهای برگرفته از باور دینــی خود دقت کنيم. هر سال شيفتگان آن منجی بزرگ غایب از نظرها، در آستانه فرارسيدن نيمهشــعبان خيابانها و کوچهها را آذینبندی میکنند تا حالوهوای شــهر را تبدیل به شادترین لحظهها کنند و بهنوعی انتظار دیرینه خود را برای آمدن روزهای روشن ظهور حضرت نشان دهند. از کودک گرفته تا جوان و پير، آدابی را به شکل جمعی و از سرشوق به جا میآورند تا چهره کامل مراسمی را ترســيم کنند که معنای سبز آن، آمادگی برای استقرار حکومتی دادگستر است که داعيه جهانیشدن دارد. وقتی این مهم پذیرفته شــود یک دیندار از دورانی که چشــم باز میکند برای خود دغدغههایی مانند آداب انتظار دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.