برای برجام شرمنده تاریخ نخواهیم بود

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: رئيسجمهوری روز گذشته در دیدار با 170 نفر از نمایندگان حامی دولت در مجلس شــورای اســامی، با بيان اینکه مــردم در ســالهای 90 و 91 بهواسطه شــرایط موجود حالت یأس داشته و نسبت به آینده و شرایط کشور دچار ابهام بودند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.