اعلام حمايت بيش از ٥٠ اقتصاددان برجسته از حسن روحاني

Shargh - - سیاست -

بيش از ٥٠ اقتصاددان برجسته كه در ميان آنان نام برخي از منتقدان دولت نيز به چشــم ميخورد با صدور بيانيهاي از حســن روحانــي در انتخابات رياســتجمهوري حمايــت كردنــد. در ميان آنان نام اقتصادداناني چون محمد ســتاريفر، فرشــاد مومني، محســن رناني، بهروز زنوز، جعفر عبادي، زهــرا كريمــي، محمــود ختايي و حســن طايي و محمدحسين شريفزادگان، عباس شاكري و حسين راغفر، به چشــم ميخورد. متن بيانيه به اين شرح است: ملت شريف و عزيز ايران نظر به درپيشبودن دوازدهمين دوره انتخابات رياســتجمهوری، مــا اعضــای هيئــت علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم میدانيم نکاتی درباره فضای عمومــی انتخابات بهويژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح كنيم.

مردم عزيز، شــما به خوبــی واقفيد كه به دليل مديريــت نادرســت و بهكارگيــری سياســتهای مخــرب در دولتهای نهم و دهــم، اقتصاد ايران مســير تخريب و اضمحلال در پيش گرفت. بخشی از ميراث آن دوره، بیثباتی در فضای كســبوكار، بحران بازارهــای اقتصادی، تحريمهــای ظالمانه دولتهــای غربی، فســاد گســترده، تــورم، ركود، بیكاری فراگير و زمينگيرشدن بنگاههای اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارتها نيز به تدريج و برای نسلهای آينده آشکار خواهد شد.

شــما در ســال 1392 بــه صحنــه آمديــد و بــا انتخابــی هوشــمندانه، فضــای اميدبخــش، اطمينانآفريــن و باثباتی را برای كشــور به ارمغان آورديــد. دولــت يازدهــم، ويرانــهای اقتصادی با نهادهای سياســتگذاری و كارشناسی فروپاشيده، انبوه تعهدات و بدهیهــا، خزانهای خالی، تورمی بــالا، تحريمهايی ســنگين و ركودی كمرشــکن را تحويل گرفت. گرچه در چهار ســال گذشته بهبود محسوســی در كيفيــت زندگــی بخشهايــی از جامعه پديد نيامده، اما ملت بزرگوار بايد بدانندكه متوقفكردن روندهای تشــديدكننده فقر و فلاكت كه ميراث دولت قبلی بود در جای خود كار آسانی نبــود همانطــور كــه مقاومت شــديد ذینفعان ساختار نهادی مشــوق بخشهای غير مولد، مانع از ارتقــای جايــگاه بخشهای مولد كشــور، امری نيســت كه بدون همراهی ســاير قــوا قابل تحقق باشــد. بايد توجه داشته باشــيم تحقق بسياری از مطالبات مردم از عهده اختيارات قوه مجريه بيرون اســت و نبايد دســتاوردهايی مانند: كاهش سالانه 3٠ ميليارد دلار هزينه مبادله ناشی از سياستهای تنشآفرين دولت قبلی، پيامدهای مثبت برآمده از مذاكــرات برجام، كاهش نزديک به 1٠ ميليارد دلار واردات قاچاق به كشــور، كاستن نيمی از وابستگی كشــور به واردات محصولات كشــاورزی و كنترل تورم را ناديده گرفت.

ما به دولت آينده برای جبران خطاهای راهبردی بهويژه در زمينــه عدالت اجتماعــی، طراحی يک برنامه نظاممند برای تقويت بخشهای مولد، مهار آزمندیهای غيرمولدهــا تأكيد میكنيم. هرچند بر سياســتهای اقتصادی دولت يازدهم انتقادهای جدی داشــتهايم، امــا در انتخابــات دور دوازدهم رياســتجمهوری به دلايل زير به جناب آقای دكتر حسن روحانی رأی میدهيم: 1. در دوره دوازدهم رياســتجمهوری جناب آقای دكتــر حســن روحانی، حــق انتقــاد از برنامهها و سياستهای دولت محفوظ خواهد ماند. 2. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سايه، نعمت بزرگی اســت كه بــا نقد عملکــرد دولت مســتقر میتواند به تصحيح سياســتهای دولت دوازدهــم كمک كند، درحالیكه با يکدستشــدن فضای سياســی حاكم بر كشور اين نعمت از دولت مستقر دريغ خواهد شد. 3. فقدان فضای نقــد آنگونه كه تجربه دولتهای نهم و دهم نشــان دادند، زمينههای رشد فسادهای گســترده و بیســابقه اقتصــادی را در مقياسهای خانمانبرانــداز فراهــم ميكند كــه هزينههای آن بهصورت رشــد تورم، ركود گســترده و عميق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد، درحالیكه تداوم دولت جناب آقای دكتر حسن روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سياســی ايشــان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقياسهای ذكرشده خواهد شد. 4. در دوره نخســت رياســتجمهوری، جنــاب آقــای دكتر حســن روحانی ائتــلاف جهانی برای امنيتیسازی كشــورمان در عرصه بينالمللی را با موانع جدی مواجه ساخت كه حضور رقبای اصلی جنــاب آقای دكتر حســن روحانی بهانــه كافی به دشمنان اصلی كشورمان- يعنی محافظهكاران در ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستی- خواهد داد تــا ائتلاف جديــدی را با امنيتیســازی مجدد كشــورمان در سطح بينالمللی تشــکيل دهند كه هزينههای بس سنگينی را متوجه رفاه عموم مردم و بهويــژه گروههــای كمدرآمد و محــروم جامعه خواهد كرد. 5. حضور رقبــای اصلی جناب آقای دكتر حســن روحانی در دولت يازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبــل، معضلات اقتصادی كنونی كشــور را تشــديد خواهد كرد و نابرابری بيــن اغنيا و طبقات فرودســت تشديد خواهد شــد كه حاصل آن رشد آســيبهای اجتماعی و اَشکال مختلف ناامنی در كشور خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.