تغيير تاكتيک دادم تا دوستان موتور نسوزانند

Shargh - - سیاست -

معاوناول رئيسجمهوری، روز گذشــته در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاســخ به اين پرســش كه در مناظره ســوم انتخاباتی چه مطالبی را مطــرح خواهد كرد، گفت: «اينکه ما چه مســائلی را در آن مناظره مطرح كنيم، قرار نيست از الان بگوييم؛ بلکه در همان جلســه مطرح خواهيم كرد. ســومين مناظره درباره اقتصاد است و من اميدوار هستم كه هم صداوسيما سؤالهايی مطرح كند كه واقعا ســؤالهای اصلی جدی و درباره توسعه كشــور باشــد و هم اينکه كانديداها درباره همان سؤالات صحبــت كنند؛ بههرحال ما بــرای هر حالتــی در مناظره آمادگی داريم».

اسحاق جهانگيری ادامه داد: «اگر دوستان در بحثهای اصلی صحبــت كنند، ما هم در همان زمينه با آنها صحبت میكنيم و اگر به جاده خاكی زدند، ما هم پاسخشان را میدهيم».

او در پاســخ به اين پرســش كه چــرا در مناظــره اخير حضور كمرنگتری داشت، عنوان كرد: «اين كار تغيير استراتژی نبود؛ بلکه يک تغيير تاكتيکی بود تا دوستان يکدفعه موتور نسوزانند؛ اما من در مناظره سوم همانی را كه هستم، نشان خواهم داد».

جهانگيــری گفت: «در اين رده حرف خــلاف مردم زدن هزينه بســياری دارد و مردم بايد تشــخيص دهند كه سياستمداری كه برايشــان كار میكند، هــر مطلبی را كه میگويد، صادقانه اســت. وقتی يک سياســتمدار میگويد به مردم پول میدهد، بايد بگويد از كجا اين پــول را تأمين میكند و برايش دليل مشــخصی بياورد كه اگر صادقانه مطرح شــده باشــد و قابل حســاب و كتاب باشد، درست است».

معاوناول رئيسجمهوری در پاســخ به اين پرسش كه برخی كارشناسان گفتهاند كه وی تا هفته آتی از كانديداتوری در انتخابات انصــراف میدهد، عنوان كرد: «من تا ايــن لحظه چنين تصميمی نگرفتهام».

او در پاســخ به اين پرســش كه آيا اموال خود را به مردم اعلام میكنــد يا خير، افزود: «اصل موضوع اين اســت كه قوه قضائيه از اين موضوع اطلاع داشته باشد و در ابتدای مسئوليت من فهرست اموال مــن را بگيرد و در انتهای دوره مســئوليت نيــز مجددا اين فهرســت را دريافت كند تا ببيند بر درآمد يــا اموال من به صورت غيرطبيعی افزوده شــده اســت يا خير و اگر تخلفی صورت گرفته است، با من برخورد كند وگرنه از دست مردم كه كاری برنمیآيد».

جهانگيــری در پاســخ به اين پرســش كــه آيا بعــد از اعلام كانديداتــوری و بعــد از مناظرههــا بــا محمد خاتمی و شــورای سياستگذاری اصلاحطلبان جلســاتی داشته است يا خير، افزود: «نه، جلسهای نداشتهام».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.