پروژه «تیشرت»های تبليغاتی را سوزانديم

Shargh - - سیاست -

وزير اطلاعات روز گذشــته پس از جلســه هيئت وزيران در جمع خبرنگاران از كشــف و ضبط چندين هزار «تیشــرت» تبليغاتی عليه رئيس دولت يازدهم خبر داد و گفت: «اظهاراتم در شــبکه خبر برای آن بود كه میخواســتم اين پــروژه فتنهآميز را بســوزانم. همکارانم متوجه شــدند كه چندين هزار تیشرت توليد شده كه چهار نمونه آن نيز كشف و ضبط شده است».

حجتالاسلام محمود علوی افزود: «روی يکی از آنها نوشته شده «دولت حرف خداحافظ» و روی ديگری نوشــته شده عدد «4 و چهار ســال ركود و بیكاری» و يک نمونه به انگليســی نوشته شده «من به روحانــی رأی نمیدهم». برنامه اين بود افرادی اين تیشــرتها را در مناطق شــمالی تهران بپوشــند و با هماهنگی تعدادی از جوانان كه نشــان میدهند موافق كانديدا هســتند، عليه كانديدا وارد عمل شوند و افرادی را تحت عنــوان موافق دولت وادار به برخورد با آنها كنند و امکان تصويربرداری نيز داشتند تا از اين صحنه فيلمبرداری و در فضای مجازی مطرح كنند كه موافقان و مخالفان دولت درگير شــدهاند. آنها بنــا داشــتند از اين عمليات روانــی برای انتخابات و اهداف سياســی خود اســتفاده كنند».او گفت: «افرادی كه در اين زمينه سرمايهگذاری كرده بودند، وقتی ديدند سرمايهشــان از بيــن رفت، برای فرار به جلو عنوان كردند كه طرفداران دولت میخواســتند اين كار را انجام دهند؛ ولی اين تیشــرتها را دولت برای چه بايــد عليه خودش بزند و چه بهرهبــرداریاي دولــت از آن دارد! ما در برخی از مراســم كانديداها حضور افرادی را مشــاهده كرديم كه يک نمونه از اين تیشــرتها را پوشــيده بودند و در حال پيگيری موضوع هســتيم». علوی ادامه داد: «پيام من به كانديداها اين اســت ســلامت جامعه، وحدت، انسجام و امنيت جامعه مهمتر از اهداف سياســی اســت و نتيجه هر چه باشد رأی مردم محترم اســت ولی اينکه خواسته باشــيم با دروغ، جعل و اعمال خلاف رأی مردم را با روشهای امنيتی و توطئه به نفع اهداف سياســی خود دنبال كنيم، چه ارزشــی دارد». وزير اطلاعات در پاسخ به اينکه آيا شــورای نگهبان با توجه به جايگاه نظارتی خود میتواند وارد اين موضوعات شــود؟ گفت: «نمیتوانيم اينگونه مســائل را به نامزدها نسبت دهيم، ممکن است ستادهای آنها چنين اقداماتی كرده باشند يا طرفداران آنها باشــند كه كانديداها روحشان خبردار نباشد». او همچنين به شــايعات و خبرهای كذب درباره بازداشت معدنكاران اشاره كرد و افزود: «يک نفر هم درخصوص معدن گرگان و گلستان نه از خانوادهها و نه از كارگران، بازداشت نشده است و اين خبر از اساس دروغ اســت». علوی گفت: «چرا افرادی برای اهداف سياسی متوسل به دروغ میشــوند، حتــی اعلاميهای را بهعنوان آيــتالله نورمفيدی منتشــر كردند و ايشان نيز اعتراض داشتند و تکذيبيه آن را در سايتشان قرار دادند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.