دروغ شاخدار!

Shargh - - سیاست -

شهيندخت مولاوردي، معاون زنان رياستجمهوري در صفحه توييتر خود به اظهارات اخير فاطمه آليا واكنش نشــان داد و آن را «دورغ شــاخدار» خواند. آليا در مصاحبهاي كه فيلم آن در فضاي مجازي منتشــر شــد، گفته بود معاونت زنان رياستجمهوري بر اســاس يك قرارداد، اطلاعات زنان خصوصا زنان 2٠ تا 25 ســاله مطلقه ايراني را به صندوق جمعيت و توســعه سازمان ملل داده اســت تا اين صندوق براي ايــن زنان در آنتاليــا كارآفريني كند. او افزوده بود كــه معاونت زنان بعد از اعتــراض مجلس، اطلاعات مذكور درباره اين قرارداد را از سايت خود پاك كرده است. به گفته او كميسيون اصل نود مجلس اين مسئله را پيگيري ميكند.

صنــدوق جمعيت ملــل متحد يکــی از آژانسهای تخصصی ملل متحد اســت كه حوزه مأموريت آن مرتبط با مسائل راهبردی جمعيــت در مناطق مختلف و كشــورهای جهان اســت و دولت يازدهــم از ســال 2٠12 به موجــب برنامهای پنجســاله همکاری خــود با صندوق جمعيــت ملل متحد را آغاز كرده اســت و مركز آمار ايران، معاونت امور زنان و خانواده رياســتجمهوری، وزارت بهداشت و درمان و جمعيت هلال احمر ايران؛ به عنوان همکاران اصلی اجرای اين برنامه در كشــور به طور رسمی مورد اشاره قرار گرفتهاند. گفتني است، فقر، سلامت، توسعه پايدار زيستمحيطی، پيشــگيری و كنترل مواد مخــدر و كاهش آســيب بلايای طبيعی اولويتهاي اين همکاري است.

برخي از كارشناسان حوزه زنان از تفاهمنامه همکاري معاونت زنان و صندوق جمعيت سازمان ملل به عنوان يک برجام كوچک زنانه ياد ميكنند.

اين درحالي است، مخالفان دولت بلافاصله بعد از امضاي اين تفاهم انتقادات و مخالفتهاي خود را آغاز كردند.

مركز پژوهشهای مجلس شــورای اســلامی نيــز آن را خلاف قانون اساســی، امنيت ملی و سياســتهای كلان نظام دانست و گزارش آن به قوه قضائيه و ســازمان بازرســی ارسال كرد. فاطمه رهبر، رئيس وقت فراكسيون زنان مجلس از جمله منتقدان انعقاد اين تفاهمنامه بود و گفت: «متأســفانه مسئولان حوزه زنان قبول كردند كه در قبال دريافت پول، دوربينهايی را در تمام مراكزی كه آنهــا میخواهند، نصب كنند و مداركی را به آنها ارائه دهند كه در مرحله اول 5٠٠ ميليون تومــان پول گرفتند و آن را به چند NGO دادند، اين در حالی اســت كه هر گونه قــرارداد بينالمللی بايد در ابتدا به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.»

مخالفــان دولت در ماههاي پايانــي كار را از انتقاد در اين مورد گذرانــده و وارد فضاي اتهامزني شــدهاند. اتهاماتــي كه به تعبير معاون امور زنان رياستجمهوري «دروغ شاخدار» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.