قاليباف بيايد «محضر»

Shargh - - سیاست -

اين كار بسيار ساده است و اگر ايشان آمادهاند فردا صبــح میتوانيم به محضر برويم و ايــن كار را انجام دهيم و من برای اين كار آمــادهام». زنگنه تأكيد كرد: «3٠ سال است كه اموالم را به قوه قضائيه بارها اعلام كردهام و وضعيت اموال من خيلی روشن است. البته ايشــان نبايد فهرست اموال من را ببينند؛ چون ممکن است پشيمان شوند!».

اين ويدئو تبديل به چالشی با نام «چالش محضر» شــد كه چند وزير ديگــر دولت هم به آن پيوســتند. «عبــاس آخونــدی»، وزير راه، دوميــن وزيری بود كه قاليباف را به چالــش محضر دعوت كرد. «آخوندی» با قراردادن ويدئــوی «زنگنه» در كانال تلگرامی خود نوشت: «من هم ايضا». «محمدباقر قاليباف» شهردار تهران و نامزد رياســتجمهوری در مناظره دوم گفته بود: «بايد مشــخص باشــد خودمان و بستگان درجه اولمان يعنی همسر، فرزندان، خواهران و برادرانمان چه داريــم، چه كار انجــام میدهيــم و كجا زندگی میكنيــم». روز گذشــته هم «اســحاق جهانگيری»، معــاوناول رئيسجمهــوری، دربــاره اعــلام اموال مسئولان گفت: «دی ســال گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام طرحی را تصويب كرد كه شــهرداران و شــهرداران مناطق طبق قانون بايد اموال خود را به دستگاه قضائی اعلام كنند. پيگيری كنيد كه كداميک از اين افراد چنيــن كاری را كردهاند». پس از اظهارات روز جمعــه «قاليباف»، حســامالدين آشــنا، مشــاور فرهنگی رئيسجمهوری، گفت: «مسئولان قوه مجريه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائيه اعلام كردند. اميدوار هستيم اين قانون شامل ساير مسئولان ازجمله شــهرداران نيز شــود». او درباره اعلام اموال و دارايیهای كانديداها به مــردم و افکارعمومی نيز گفت: «فعلا به قــوه قضائيه اعلام كنند تا بعد نوبت به مردم هــم برســد». «قاضیزادههاشــمی»، وزير بهداشت، هم در واكنش به اين حرفهای «قاليباف» گفت: «بــرادر محترم! شــما در برنامههای تبليغاتی گفتهايد: اينکه بعضی از وزرا فهرســت اموال خود را اعلام نمیكنند، احتمالا به اين دليل است كه از مردم خجالت میكشــند». او ادامه داد: «روز چهارشــنبه اين هفته در جلســه هيئت وزيران از صحت و ســقم اين ادعا ســؤال كردم. گفتند: چند ماه پيش كه جناب آقــای اژهای در مصاحبــهای اعلام كردنــد دو نفر از اعضــای دولت هنوز فهرســت دارايیهــای خود را اعلام نکردهاند، با ايشــان تماس گرفتم. بعد از دو روز مشخص شد كه يک نفر كپی يک سند و ديگری شماره حساب فرزندش را اعلام نکرده است كه همان زمان بــه آنها گفتم اقدام كنند». يکشــنبه همين هفته هم «محسنیاژهای»، سخنگوی قوه قضائيه، در پاسخ به ســؤال ديگری مبنی بر اينکه دو نفر از اعضای كابينه دولت فهرســت اموال خود را اعلام نکرده بودند. آيا فهرســت اموال اعلام شده اســت، گفت: «بله، اعلام كردند. فقط يک نفر كه درباره يکی از فرزندانش ابهام بوده و نقص وجود داشــته، در حال رفعشدن است». حالا با توجه به دعــوت دو وزير از قاليباف به چالش محضر و همچنين قانون تصويبشــده درباره اموال شــهرداران، بايد ديد آيا شــهردار تهران به اين قانون عمل كرده يا خير؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.