بيعقل نيستم يارانهها را 3 برابر كنم

Shargh - - سیاست -

ســيدمصطفی ميرسليم، نامزد انتخابات دوازدهمين دوره رياســتجمهوری، از شعارهای برخی نامزدها مبنی بــر چندبرابركردن يارانههای نقدی بهشــدت انتقاد كرد و گفت بیعقل نيستم يارانهها را ســه برابر كنــم. او همچنين از حضور خود در صحنه رقابتهــا تا آخر خبر داد و گفت: خوشــحال میشــوم اگــر هركــدام از نامزدهای انتخابات به نفع من كنار بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.