واعظی: وارد حريم خصوصی نمیشويم

Shargh - - سیاست -

وزيــر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر نامزدهــای انتخاباتــی، اطلاعاتــی از فضای مجــازی بخواهنــد، در اختيارشــان میگذاريــم؛ امــا وارد حريــم خصوصی افــراد نمیشــويم. محمود واعظی افزود: بــرای ارائه اطلاعات كلی همراهیشان میكنيم؛ درحالیكه كميته تبليغات میتواند تخلفــات نامزدها را بررســی كند و قوه قضائيه هم با تعيين مصاديق مجرمانه، میتواند پيگيریهای لازم را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.