دردآور اين است كه ميگويند 38 سال مردم را زندان و اعدام برديد

Shargh - - سیاست -

آيتالله حســين نوریهمدانی، مرجع تقليــد شــيعيان، گفــت: متأســفانه در تبليغات انتخاباتی شــاهد تهمت، دروغ و تخريب ديگران هســتيم، كلمهای كه دردآور اســت اين است كه میگويند 3۸ ســال مردم را زندان و اعدام برديد، دســتاوردهای 3۸ سال را با همه بركات و ثمرات آن زيرسؤالبردن است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.