محرز است که وزیر آموزشوپرورش عضو هیچ شرکت خصوصی نیست

Shargh - - سياست -

ماجــرای واردات کالا از ســوی فرزنــد وزیــر آموزشوپــرورش با تبرئه او از اتهــام قاچاقبودن آن به پایان رســیده اســت. اما اظهارات ســخنگوی قوه قضائیه درخصوص این پرونده درباره حضور این وزیر در هیئتمدیره شرکت واردکننده کالا، باعث شد علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز سهشنبه در نطق پیش از دســتور خود از کمیســیون اصل ٩٠ بخواهد درباره این موضوع در اســرع وقت رســیدگی کند. بر همین اســاس رئیس کمیســیون اصل ٩٠ قانون اساسی، در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش این کمیســیون گفت: «کمیسیون با توجــه به مدارک موجود، فخرالدین دانشآشــتیانی، وزیــر آموزشوپرورش را به عنــوان عضو و رئیس دو شــرکتی که وی در آنها مســئولیت داشته، نمیداند؛ چراکه ایشان براساس مدارک، آذر ٩۵ استعفای خود را اعلام کرده است .»

به گــزارش ایســنا، داوود محمــدی درخصوص عضویت وزیــر آموزشوپــرورش در هیئتمدیره دو شرکت خصوصی، افزود: «او پس از حضور در وزارت آموزشوپــرورش از عضویــت در هیئتمدیــره این شرکت اســتعفا داده و مدارک اســتعفای خود را به این کمیسیون ارائه کرده است». او ادامه داد: «در پی دســتور رئیس مجلس به کمیسیون اصل ٩٠، آقای دانشآشــتیانی اعلام کرد اینجانــب پس از ۱۲ آذر سال ٩۵، اســتعفای خود را از دو شرکت خصوصی مذکــور اعلام کــردم که این اســتعفا مــورد قبول واقع شــده اســت. وزیر آموزشوپرورش گفت متن استعفایش را از طریق پســت سفارشی به سازمان ثبت شــرکتها فرســتاده و مــدارک آن نیز موجود است. ایشــان تأکید کرده است که حتی حقالشرکه خــود را که به میزان پنج میلیون ریــال بوده واگذار کرده است. متأسفانه به دلیل عدم درج تغییرات در این دو شرکت توسط ســازمان ثبت شرکتها، هنوز اینجانب به عنوان مدیرعامل شناخته میشوم، اما بنده پیش از این اســتعفا دادهام». رئیس کمیسیون اصل ٩٠ قانونی اساســی، افزود: «از نظر کمیسیون اصــل ٩٠، وزیر آموزشوپرورش، بــه عنوان عضو و رئیس هیئتمدیره دو شرکت خصوصی، با توجه به مدارک موجود، شناخته نمیشود؛ چراکه ایشان سال گذشته استعفای خود را رسما اعلام کرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.