اتوبوس و میخ

Shargh - - اقتصاد -

امــا در برابــر دوربیــن تلویزیــون و بــه تقلید از «دموکراســی تو روز روشــن » با مردم به گونه دیگری به دور از مرام و رفتار خود ســخن میگویند و چشــم در چشــم ایشــان، حرفهای پرپُز و پرستیژ که مغایر عملکرد حال و گذشتهشــان اســت، را بر زبان جاری میکنند! و این پیام همیشــه تاریخی قرآن را که «چرا چیزهایی میگویید که عمــل نکرده و نخواهید کرد» را نادیــده میانگارند! )یا أَیهَا الَّذِیــن آمَنُوا لِمَ تَقُولُون مَــا لَ تَفْعَلُونَ- آیه دو ســوره صف(. البته این نقد به آن معنا نیست که دولت مستقر کارنامه درخشانی از حوزه فرهنگ و هنر بهجای گذاشــته باشد. اما تفاوت رئیسجمهور مســتقر با دیگر کاندیداهای حاضر آن اســت که در دولتش دســتکم، فقط رفع مزاحمت و انســداد از عرصــه فرهنگ و هنر کــرده و میخهای نوکتیــز در جاده حرکت اتوبــوس فرهنگی و هنر را جمع کرده اســت! اهالی فرهنگ و هنر بهجد انتظار دارند در دولت آینده ایشان توسعه فرهنگ و هنر جزء اولویتهای نخست این دولت قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.