اصرار احمدینژاد بر خروج ایستگاه راهآهن از تهران و دیگر شهرها

Shargh - - آيتي -

مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانــوردی که در کارنامــه خود مدیرعاملی شــرکت راهآهــن را دارد، نســبت به موضوع الزام وجود ایستگاههای راهآهن در درون شــهرها که عباس آخوندی آن را مطرح و عملیاتی کرده اســت، در یادداشــتی واکنش نشــان داد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، بخشهایی از این یادداشــت در ادامه میآید: اساسا اندیشــه خروج خطوط و ایســتگاه راهآهن از دیدگاه و تفکر ســنتی شــهری در تهران شــروع شد بهویژه در دوره شهردار ســابق تهران آقای احمدینژاد این موضوع بهصورت جدیتری مطرح و پیگیری میشد تا ایستگاه و خطوط راهآهن از شهر تهران خارج شود. سالها راهآهن زیر فشــار بود. لکن تمام بررسیها و مقایســه شــهر تهران با شــهرهای بزرگ دنیا چنین حکمی را باطل و خلاف منافع و مصالح شــهروندان تهرانی نشان میداد که دسترسی سریع و آسان آنها به راهآهن ضروری بود و میتوانســت ضامن بهبود ســطح زندگی و ایمنــی آنها در حملونقل باشــد. مذاکرات مکرری که در آن دوران با شــهردار تهران و شــورای شهر ســابق به عمل آمد مؤثر واقع نشد. بــه نظر میرســید عوامل غیرفنی و کارشناســی در تصمیمگیری آنان تأثیر دارد. پس از اســتقرار دولت نهم و استقرار شهردار تهران به عنوان رئیسجمهور دولت وقت از یکســو نمیتوانست به قولهایی که به مردم در کسوت شهرداری تا چندی قبل داده شده بود بیتوجه باشــد و از ســوی دیگر به عنوان دولت مستقر مسئول تأمین خدمات ریلی شهر بزرگ تهران بود و امــکان اجرای تعهدات قبلی را نداشــت. لذا بدون اخذ نظر دســتگاه ذیربط راه دیگری انتخاب کرد و تصمیم به انتقال خطوط راهآهن در منطقه 1۷ شــهر تهران به زیر زمین گرفته شد که در زمان اجرا بالاجبار این محدوه به منطقه 18 هم تسری پیدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.