بیانیه ستاد انتخاباتی «نفت و انرژی» حسن روحانی

Shargh - - آيتي -

ستاد انتخاباتی «نفت و انرژی» دکتر حسن روحانی بــا صدور بیانیهای، ضمن دعوت از مردم برای حضور در انتخابات، رأی به روحانی را انتخاب رئیسجمهور اصلح برای توســعه اقتصادی و صیانت از کشــور در برابر تحریمهــا و تهدیدها عنوان کرد. در بخشــی از این بیانیه با اشــاره به اینکه در این انتخابات دو تفکر سیاســی برای دردســتگرفتن ســکان هدایت کشور در دریای پرآشــوب امروز منطقــه و جهان به رقابت برخاستهاند، آمده اســت: در یکسو جریان مبتنی بر قانونگریزی، شــعارزدگی و رفتارهای غیرمســئولانه، بدون داشــتن اولویتهــای راهبــردی و عملیاتی و فاقــد انضباط مالی قــرار دارد. این جریان منافع ملی و مصلحت کشــور را تضییع و با افزودن فشــارهای ناشی از تحریمها، فرصتهای داخلی و بینالمللی در صنعت نفت و انرژی را به تهدید تبدیل میکند. همین تفکر جایگاه ایران را در بازارهای بینالمللی به رقبای منطقهای ســپرد. این بیانیه میافزاید: در سوی دیگر، تفکری قرار دارد که اساس عملکرد خود را خردورزی، آیندهنگــری، برنامهریزی، صیانــت از حقوق و منافع مردم و تعامل ســازنده و مقتدرانــه با جهان انتخاب کرده و با کارنامهای روشن در اداره امور کشور و عرصه بینالمللی توانسته است جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقا دهد. در ادامه بیانیه آمده است: در چنین شــرایطی ما؛ کارگران، کارکنان، کارشناسان و مدیران حــوزه نفت و انــرژی، ضمن ابراز نگرانی نســبت به آینده ایران اســلامی و به منظور جلوگیری از بازگشت تحریمهــا، بر خــود تکلیف میدانیم تا مســئولانه و قاطعانه از جناب آقای دکتر حسن روحانی؛ کاندیدای اصلــح دوره دوازدهــم انتخابات ریاســتجمهوری ایــران، حمایت کــرده و همراه با آحاد مردم شــریف ایران، جهت تداوم این مســیر به تفکر «تدبیر و امید» رأی دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.