پست لجستیک بهعنوان یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی

Shargh - - آيتي -

شرق: بــه گفته مدیرعامل پست علاوه بر GNAF، پســت لجســتیک هــم یکــی از طرحهــای اقتصاد مقاومتی کشــور است که به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید تا پست ایران بتواند لجستیک هوشــمند را راهاندازی کند. حســین مهری بیان کرد: «طرح مدیریت نشانی مکانمحور و استعلامات میان دستگاهی اماکن GNAF() که از طرحهای کلان ملی به شــمار میرود بهعنوان یکــی از طرحهای اقتصاد مقاومتی از ســوی هیئت دولت به تصویب رسید». او ادامه داد: «با اجرای ایــن طرح میتوان به هر مکان کد پستی یونیک، آدرس استاندارد و تخصیص طول و عرض جغرافیایی داد و این سه گزینه را روی نقشههای بومی قرار داد». او افزود: «ســامانه «پســت من» نیز بــه منظور توزیــع کالا بهزودی در تهــران آغاز به کار میکند که این طرح طی شش ماهه دوم سال جاری در برخی شــهرهای اســتان کرمان اجرائی میشود و مبتنی بر سیســتم موبایل اســت که از این طریق هر شــهروند میتواند بــرای جابهجایــی کالا از آن بهره ببرد». او هزینههای اجرائی طرح «جینف» را حدود 350 میلیارد ریال ســرمایهگذاری و از محل اعتبارات شرکت ملی پســت بیان کرد و افزود: «در سال جاری نیز 500 میلیارد ریال دیگر در این بخش سرمایهگذاری میشــود». او گفت: «میزان ســرمایهگذاری پســت لجســتیک که در برنامه ششــم توسعه در نظر گرفته شــده دوهزارو 4۶0 میلیارد ریال است که باید در این پنج ســال در این بخش سرمایهگذاری شود و دو برابر این مقدار از ســوی بخش خصوصــی در این بخش سرمایهگذاری خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.