جایگزینی کد ملی با دفترچههای بیمه

Shargh - - آيتي -

ایســنا: معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعــات با اشــاره بــه ایجــاد ۶۶ میلیــون پرونده الکترونیک ســلامت، از حــذف دفترچههای بیمه در راســتای توســعه دولت الکترونیک تا یک ماه آینده خبر داد. رضا باقریاصل بــا اعلام این خبر بیان کرد: «پروژه حــذف دفترچه بیمه به دســتگاههای وزارت بهداشــت و بیمهها مربوط اســت. کارایــی دفترچه بیمه این اســت که هویت مراجعهکننده را بررســی و اعلام میکند که شــخص اســتحقاق بیمه درمانی دارد یــا خیر. ایــن دفترچه قابلیت جعلشــدن دارد؛ دفترچههایی که صادرکنندهها صادر نکردهاند یا تاریخ آنها تمام شــده اســت؛ اما بیمه بــرای آنها پرداخت میشود، به ضرر نظام بیمهای کشور است که سالانه هزینه میلیاردی دارد». او ادامه داد: «شــیوه ساده این اســت که با مراجعه بیمار، اسم شخص و کد ملی را دریافت میکنند، اطلاعات از سیستم وزارت بهداشت وارد مرکز تبادل داده و به بیمه فرســتاده میشــود و در نهایت اســتعلام میکننــد کــه مراجعهکننده از طرف بیمه اســتحقاق دارد یا خیــر و اطلاعاتش به مرکز درمانی داده میشود که در شبکه نیز ثبت شده اســت». او گفت: «درحالحاضــر ۶۶ میلیون پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شده و حذف دفترچه بیمه نیز در راستای پرونده الکترونیکی سلامت است و این پروژه تحت شــبکه داخلی وزارت بهداشــت است و نیازی به اینترنت ندارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.