اهدای دو کتاب نفیس به دانشگاه بیرجند توسط بانک پاسارگاد

Shargh - - آيتي -

بانک پاســارگاد در راســتای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، قرآن خطی طباخهروی و شــاهنامه شاهطهماســبی را به دانشــگاه بیرجند هدیه داد. به گزارش روابطعمومی بانک پاســارگاد، در مراسمی با حضور دکتر خلیلی، رئیس دانشگاه، مسئولان دانشگاه و جمعی از مدیران بانک پاسارگاد، قرآن نفیس به خط عبدالله طباخ و همچنین کتاب شاهنامه شاهطهماسبی بهعنوان شــاخصترین و مهمترین اثر فرهنگی، هنری و تاریخی ایــران براي انجام فعالیتهای پژوهشــی، تحقیقاتی و بهرهمندی استادان، دانشجویان و محققان به این دانشــگاه اهدا شد. در این مراسم دکتر خلیلی، رئیــس دانشــگاه بیرجند، ضمــن قدردانــی از دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، اقدامات و گامهای مثبــت این بانک را در حمایت از فرهنگ و هنر کشــور ارزشمند خواند و از اینکه یک بنگاه اقتصادی اینچنین بــه رســالتهای اجتماعی خود توجــه میکند، ابراز خرسندی کرد. همچنین از سوی بانک پاسارگاد، همراه با ایــن کتابها، لوحهای تقدیری با امضای مدیرعامل بانک به رئیس دانشگاه بیرجند اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.