برگزاری استارتآپهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Shargh - - آيتي -

شرق: ســومین رویداد اســتارتآپ «دمو» همزمان با نمایشــگاه فناوری نــوآوری اینوتکــس 201۷ برگزار خواهد شــد. مرکز فن بازار ملی ایــران با حمایت پارک فنــاوری پردیس در نظر دارد به منظور جذب ســرمایه برای استارتآپها و شرکتهای نوپای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف توســعه زیستبوم نوآوری و اســتارتآپی کشور، ســومین رویداد ‪Startup Demo‬ را برگزار کنــد. اکبر قنبرپور، رئیس مرکــز فن بازار ملی ایران، گفت: «در این رویداد اســتارتآپها و شرکتها، خود را برای سرمایهگذاران ارائه Demo() خواهند کرد و ســرمایهگذاران پس از برگزاری جلســات خصوصی B2B() و بررســی میــزان پیشــرفت ایــده، مشــتریان جذبشده، حجم بازار، میزان فروش و... به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایهگذاری در آنها اعلام نظر خواهند کــرد، در این صورت مذاکرات بعــدی تا حصول نتیجه نهایی از سوی مرکز فنبازار ادامه خواهد داشت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.