وعده جبران عقبماندگیها و رفع صف انتظار فیش تلفن ثابت

Shargh - - آيتي -

فارس:

به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات امسال قطعا وضعیت برنامه توســعه تلفن ثابت در ســال 9۶ بــرای رفع صف انتظار فیشهای تلفن ثابت بهتر خواهد شد، البته سایر اپراتورهای ثابت نیز برای تأمین تلفنهای ثابت مــورد نیاز متقاضیان وارد شــدهاند. رســول ســرائیان دراینباره گفت: «اولویت نخســت شــرکت مخابرات ایران برای توســعه تلفن ثابت در ســال 9۶، توســعه شــبکه فیبر نوری است که سبب ایجاد ظرفیت بیشــتر و پاسخگویی به حجم زیادی از تقاضاها در این حوزه میشــود». او افزود: «علاوه بر شرکت مخابرات، ســایر اپراتورهای ثابت نیز با پروانه FCP( اپراتــور ارتباطــات ثابــت( به این حــوزه وارد شــدهاند و اکنون آنها نیز میتواننــد تلفنهای ثابت مورد نیاز متقاضیان را تأمین کنند». او ادامه داد: «البته راهبرد این شرکت، پوشش حداکثر تقاضاها براساس وظیفه خود است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.