9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

مقــام معظــم رهبــری: نــوآوری لحظهبهلحظه کشور است

سخنگوی شــورای نگهبان: مجلس نمیتواند قانون مطلوبی را برای انتخابات تدوین کند

چین خواستار شد: تقویت تلاشهای 1+5 برای ازسرگیری مذاکره با ایران

رئیسجمهــور عراق در دیدار ســفیر ایران در بغداد بر گســترش و تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور تأکید کرد

حســن تیز مغز، رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایــع و معادن: تأســیس بانکهــای ایرانی در عراق امنیت روابط ارزی را افزایش داده است

دانش مارنانی، معــاون وزیر صنایع و معادن: دولت صنایع نساجی را پس از احیا واگذار میکند

نایبرئیس مجلس: اجــرای اصل 44، انقلاب اقتصادی در کشور است

مقام معظم رهبری: نخبگان راه روشن آینده را برای ملت تبیین کنند

محمدرضــا خاتمــی: نگران تخریب نیســتم تخریبها در آینده علیه من بیشتر خواهد شد

محمدرضا باهنــر خبر داد: ممانعت مجمع از اجرای قوانین مغایر چشمانداز

دولت عراق مواضع خود را اعلام کند؛ اعتراض شــدید ایران بــه حمایت عراق از ادعــای امارات درخصوص جزایر سهگانه

تابــش، رئیــس فراکســیون اقلیــت مجلس: حدود یکچهــارم نمایندگان مجلس هشــتم از اصلاحطلبان هستند

لاریجانی، مشاور عالی مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت: گروه ‪+5 1‬را به مذاکره دعوت میکنیم و به آنها پیشنهاد میدهیم به دنبال رفتار ماجراجویانه نباشند

مقام معظــم رهبری: نخبگان با ســیاهنمایی مقابله کنند

احمدینــژاد در دیدار وزیــر بازرگانی خارجی ترکیه تأکید کرد: ارتقــای روابط اقتصادی ایران و ترکیه به ۲۰ میلیارد دلار

کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان: افراد مشکلات شخصی خود را با مصالح ملی گره نزنند

علــی لاریجانی: مجلــس هشــتم از تنوع در تخصصهــا و درک متنوع از مســائل سیاســی و فرهنگی برخوردار است

حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه: گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا علیه ایران بیاساس است

جعفری، فرمانده کل ســپاه پاســداران: حوزه عمل سپاه منحصر به تهدیدات نظامی نیست ســفیر ایــران در اندونزی: بســته ایــران راهحلی اساسی است

مدیــر کل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی: واشنگتن در برابر ایران انعطاف داشته باشد

اختری، سفیر ســابق ایران در سوریه: هرگونه حمایتــی از جشــنهای رژیــم صهیونیســتی، بزرگترین خیانت به فلسطین است

رســول منتجبنیا: دســت از تعصب برداریم؛ امید به وحدت وجود دارد

هادی حقشــناس، عضو فراکسیون خط امام )ره(: اگر انرژی هســتهای میخواهیم باید هزینه آن را پرداخت کنیم

توکلی، رئیــس مرکز پژوهشهــای مجلس: مجلس در اعتبارات هزینهای بودجه، کمتر از پنج درصد تغییرات ایجاد کرد

باهنــر، نایبرئیس مجلس خبر داد: بررســی و اصلاح مصوبــات بودجهای مجلس از ســوي مجمع تشخیص مصلحت نظام

علی لاریجانــی: به جای انفعال در برابر قوای دیگر، مجلس باید اســتراتژی مشــخصی داشته باشد

مقام معظم رهبری: تضمین آینده روشن کشور در گرو خدمتگزاری حقیقی مسئولان است

با تصویب مجلس وزارتخانهها و شرکتهای دولتی از پرداخت هدیه به دســتگاههای اجرائی منع شدند

سخنگوی شــورای نگهبان: مجلس نمیتواند قانون مطلوبی را برای انتخابات تدوین کند

آیتالله هاشمیرفســنجانی: غرب در موضوع تروریسم و حقوقبشر دوگانه عمل میکند

آیتالله هاشمیرفســنجانی: ایران در شــرایط متقابل حاضر به همکاری و مذاکره با اروپاست

وزیر بازرگانــی ترکیه: ترکیه حجم مناســبات بازرگانی با ایران را افزایش میدهد

احمدینژاد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جهانی است

محمدرضا خاتمی: سیاســت رهبری نظام در صدور انقلاب منطبق بر نظر امام )ره( است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.