من يک ايرانی مقیم کانادا هستم – ما کیستیم؟

Shargh - - پژواك - محمد راد

حــدود پنج ســال پیــش در دولت دهــم، روز جمعه هفتم ســپتامبر 2012، دولت ســابق کانادا )محافظــهکار( در یک اقــدام ناگهانی و یکطرفه، همه مناســبات خــود را بــا ایران قطــع و ضمن تعطیلکردن ســفارت خود در تهــران تصمیم به بستن ســفارت ایران در کانادا گرفت. به گفته جان برد، وزیر امور خارجه وقــت کانادا، این تصمیم به ایــن علت گرفته شــده که حکومت ایــران از نظر دولــت کانــادا «اصلیترین تهدید» بــرای صلح و امنیت جهانی است.

در بیانیههای مختلف و همچنین در وبســایت رسمی دولت کانادا آمده است : «ادامه فعالیتهای اتمی ایران، رفتارهای خصمانه دولت ایران با مردم خود و همچنین کشورهای همسایه از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده اســت». همچنین در اولین بیانیه آمــده بود که ایــران بیاعتنایی خــود را به امنیت دیپلماتهای خارجی در این کشــور نشــان داده و تصریح میکنــد: «کانادا در این شــرایط نمیتواند دیپلماتهای خود را در تهــران نگاه دارد و روابط دیپلماتیــک میــان کانادا و ایران بــه حالت تعلیق درآمده است .»

شــاید بد نبــود کــه همقطــاران جنــاب وزیر خارجه وقــت در دولت محافظهکار ســابق کانادا به نخستوزیری اســتفان هارپر به ایشان یادآوری میکردند که رعایــت تدبیر و اتخــاذ تصمیمهای معتدل در حــوزه سیاســت، کارنامــه دولتها را در عرصــه بینالملل پذیرفتنیتــر و موجهتر جلوه میدهــد؛ اما ســؤالی که در ذهن پرسشــگر ایجاد میشــود این اســت که آیا تقلیــل و محدودکردن سطح روابط دیپلماتیک از سفیر به کاردار یا حتی بنا به صلاحدیدِ دولت محافظهکار به پایینترین سطح، نمیتوانست جایگزین مناسبتر و مقبولتری برای قطــع کامــل، ناگهانی و یکطرفه از ســوی دولت محافظهکار کانادا باشد؟

بههرحال، تصمیم سیاسی عجیب دولت سابق کانادا موجب شد مشکلات مختلف و آشفتگیهای ریز و درشتی گریبان دهها هزار ایرانیتباری را که از خدمات کنسولی سفارت ایران محروم شدند بگیرد. ایرانیانــی که برای رفع نیازهای ضروری کنســولی خود شامل امور مربوط به گذرنامههای ایرانی، ثبت احوال، صدور شناسنامه نوزاد، تعویض شناسنامه و کارت پایان خدمت، ثبت ازدواج، طلاق، فوت و... و تأیید وکالتنامه و مدارک تحصیلی و تعیینتکلیف مشــمولان نظام وظیفــه که صلاحیت رســیدگی بــه آنها در خــارج از ایران به نمایندگان کنســولی کشــور اســت، مجبور به مکاتبه یا حتــی مراجعه به نمایندگیهای سیاســی ایران در ســایر کشورها شــدند. به این درد و رنــج میتوان سوءاســتفاده دلالان و کلاهبرداران را از این بازار آشــفته سیاسی اضافه کرد. از منظــر حقوقی و نظامات بینالملل، این وظیفه دولت کاناداســت که بــا وجود ادعای سردمداری حقوق بشــر در دنیا به این سؤال پاسخ دهــد: آیا این تصمیم که آثــار و تبعات زیانباری را متوجه اتباع ایرانی - کانادایی کرده است میتواند با منشور حقوق اساسی کانادا سازگار باشد؟

در چهــارم نوامبــر 2015 بــا رویکارآمــدن نخســتوزیر جاســتین ترودو و دولت لیبرال امید برای تغییــر موضع خصمانه دولــت کانادا در دل صدها هزار ایرانی- کانادایی زنده شد. این حزب که روابــط خوبی با ایرانیان ســاکن کانادا ایجاد کرد، با وعده ازسرگیری روابط دو کشور ایرانیان را امیدوارتر کرد.

ایرانیان ســاکن کانــادا که عمدتا نســل جوان دانشجو هستند با هزاران امید در این سالها اخبار و وقایع مربوط به دو کشور را پیگیری کردهاند.

شــاید باورش برای شما ســخت باشد که وقتی بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درباره روابط دو کشور سخن میگوید، با چه بازتاب گســتردهای در بیــن ایرانیان کانــادا دهانبهدهان میپیچد و همه منتظر بازگشایی سفارت هستند.

حال بنا بر آنچه گفته شــد بهعنوان یک ایرانی فعال اجتماعی شهر مونترال میخواهم از مقامات دولــت ایــران در آســتانه دوازدهمیــن انتخابات ریاســتجمهوری بپرســم چــرا گزارشــی از روند فعالیتهای خــود در موضوع ازســرگیری روابط دو کشــور ارائه نمیدهید. این حق طبیعی ایرانیان کاناداست که با وجود تحمل هزاران درد و سختی بدانند چه اقداماتی تاکنون انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.