حمایت قاطع اروپا از برجام

Shargh - - پژواك -

ايســنا:

فدریــکا موگریني، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در نشســت شــورای امنیت ســازمان ملل و همکاری این ســازمان با اتحادیه اروپــا در برقراری صلح و امنیــت جهانی گفت: ما بر وضعیت اجرای برجام از طریق ریاستی که برای کمیســیون مشــترک برگزیدهایم، نظارت میکنیم. آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی تاکنــون پنج بار در گزارشهــای خود بر اجرای برجــام تأیید کرده اســت که ایران به طــور کامل به تعهــدات خود عمــل میکند و همه مــا به طور مســاوی درباره اجرای تمامی تعهدات تعیینشده متعهد هستیم؛ بهویژه تحریمهای مرتبط با فعالیتهای هستهای. اتحادیــه اروپا به طور قاطــع از این توافق حمایت میکند. او افزود: توافق هســتهای با ایران مســیر ما و اروپاییها را نشــان میدهد. ایــن توافق، یک گام بزرگ در عدم اشــاعه اســت که همگان را در منطقه، اروپــا و جهان امنتــر میکند. قدرتهای جهانی بر ســر ایــن توافق مذاکــره کردند و توافق بهســرعت از سوی شــورای امنیت ســازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و اکنون این توافق متعلق به جامعه بینالملل است، نهفقط آنهایی که در اتاق )مذاکره( در وین حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.