دعوت ظریف از همتای کامرونی

Shargh - - پژواك -

ايلنا:

مهدی آقاجعفری، مدیرکل آفریقای وزارت خارجه دیروز در آخرین مقصد ســفر منطقهای خود به غــرب آفریقــا در یائونده با «ادوم گرگــوم»، وزیر جهان اسلام کامرون، دیدار و گفتوگو کرد. او ضمن تســلیم دعوتنامه ظریف، وزیر امور خارجه به وزیر خارجــه کامرون بــرای دیدار از جمهوری اســلامی ایران، بر عزم و اراده کشــورمان بر توسعه و تحکیم روابط با کامرون تأکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.